Leidimų (jų dublikatų) prekiauti (teikti paslaugas) kioskuose (paviljonuose) išdavimas

Klientų aptarnavimo skyrius (toliau - Skyrius) išduoda leidimus prekiauti (teikti paslaugas) kioskuose (paviljonuose).
P A S T A B A: Leidimas išduodamas pageidaujamam laikotarpiui bet ne trumpiau kaip 3 mėnesiams (90 kalendorinių dienų) arba iki Kiosko (paviljono) naudojimo viešojoje miesto vietoje sutarties galiojimo pabaigos. Leidimo galiojimo laikotarpiu turi galioti visi dokumentai.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo
Asmuo, norintis gauti leidimą prekiauti (teikti paslaugas) kioske (paviljone), Skyriui tiesiogiai, paštu ar naudodamasis Savivaldybės elektroninių paslaugų sistema pateikia:
1. prašymą, kuriame nurodoma: juridinio asmens – pavadinimas, buveinė, kodas, atsakingo asmens vardas, pavardė, telefonas, elektroninio pašto (jei pareiškėjas jį turi) adresas; fizinio asmens – vardas, pavardė, adresas, asmens kodas, telefonas, elektroninio pašto (jei pareiškėjas jį turi) adresas; prekybos (paslaugų teikimo) vieta (adresas), kiosko (paviljono) numeris ir plotas (kv. m); prekių (paslaugų) asortimentas; darbo laikas; prekybos (paslaugų teikimo) laikotarpis;
2. kiosko (paviljono) savininko sutikimą, jei prekiauja ne kiosko (paviljono) savininkas;
3. vietinės rinkliavos sumokėjimą patvirtinančio dokumento originalą ir (ar) jo kopiją.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)
Jeigu dokumentus, kuriuos privalo pateikti asmuo, norintis gauti leidimą, pagal duomenų teikimo sutartis su kitomis institucijomis gali gauti Klientų aptarnavimo skyrius, šių dokumentų asmuo pateikti neprivalo.

Už Kauno miesto savivaldybės teikiamas paslaugas asmenys, turintys mokėjimo korteles, gali sumokėti naudodamiesi elektroniniais kortelių skaitytuvais, įrengtais Klientų aptarnavimo skyriaus Asmenų aptarnavimo poskyryje. Atlikus mokėjimo operaciją, elektroninis kortelių skaitytuvas išduoda apmokėjimo kvitą, kuris gali būti pateiktas kaip atsiskaitymą patvirtinantis dokumentas.

Leidimų prekiauti (teikti paslaugas) Kauno viešosiose vietose (kioskuose) sąrašas

Laikinųjų statinių, kuriuose vykdoma veikla neturint leidimo, sąrašas

Interesantų aptarnavimo vietų kontaktai ir aptarnaujami padaliniai

Atnaujinimo data: 2019-06-18
Paslaugos gavėjas: Fiziniai ir Juridiniai asmenys
Suteikimo trukmė: 5 d. d.
Atsakingi
Padalinys Vadovas Vykdytojas
Klientų aptarnavimo skyrius Rasa Irena Palevičienė,
(8 37) 42 47 85
Violeta Prokopienė,
(8 37) 42 56 57
Gavėjas: Kauno miesto savivaldybės administracija
Gavėjo bankas: Luminor Bank AB
Sąskaitos numeris: LT14 4010 0510 0360 4664
Įmokos kodas: 534
Aprašymas:

VIENO MĖNESIO TARIFAS UŽ 1 KV. M:
miesto viešosiose vietose - 2 eurai.

Mokesčio pavadinimas: Vietinė rinkliava už prekybą gatvėje.

Rinkliava už leidimo prekiauti kioskuose (paviljonuose) išdavimą apskaičiuojama taip:
R = (T : 30) x P x L, kur
R – apskaičiuota rinkliava (eurais);
T – rinkliavos tarifas už mėnesį (eurais);
30 - mėnesio dienų skaičius;
P – kiosko (paviljono) plotas (kv. m);
L – terminas, kuriam išduodamas leidimas (dienų skaičius).

Rinkliavos dydis mažinamas 20 procentų, jeigu rinkliava mokama už ne trumpesnį kaip 365 dienų nepertraukiamą laikotarpį.
Apskaičiuota rinkliava už leidimo išdavimą yra apvalinama ir mokama eurais be centų, kai vietinės rinkliavos dydis yra lygus arba didesnis kaip 10 eurų. Kai vietinės rinkliavos dydis yra ne didesnis kaip 10 eurų, vietinė rinkliava mokama eurais su centais, vieno skaitmens po kablelio tikslumu.

Už Kauno miesto savivaldybės teikiamas paslaugas asmenys, turintys mokėjimo korteles, gali sumokėti naudodamiesi elektroniniais kortelių skaitytuvais, įrengtais Klientų aptarnavimo skyriaus Asmenų aptarnavimo poskyryje. Atlikus mokėjimo operaciją, elektroninis kortelių skaitytuvas išduoda apmokėjimo kvitą, kuris gali būti pateiktas kaip atsiskaitymą patvirtinantis dokumentas.