Naudojimosi aprašas

PATVIRTINTA

Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus

2019 m. lapkričio 5 d.

įsakymu Nr. A-3581

NAUDOJIMOSI KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS ELEKTRONINIŲ PASLAUGŲ SISTEMA TVARKOS APRAŠAS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

 1. Naudojimosi Kauno miesto savivaldybės elektroninių paslaugų sistema tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) nustato prisijungimo prie Kauno miesto savivaldybės elektroninių paslaugų sistemos ir paslaugų užsakymo elektroniniu būdu tvarką.
 2. Aprašas yra privalomas paslaugų gavėjams ir paslaugų teikėjams, kurie naudojasi elektroninių paslaugų sistema, ir nustato jų teises, pareigas bei atsakomybę.
 3. Apraše vartojamos sąvokos:
 • 3.1. Identifikuotas paslaugos gavėjas – per Kauno miesto savivaldybės administracijos siūlomas asmens identifikavimo priemones prie Kauno miesto savivaldybės elektroninių paslaugų sistemos prisijungęs paslaugos gavėjas.
 • 3.2. Identifikavimo priemonės – paslaugos gavėjo atpažinimo Kauno miesto savivaldybės elektroninių paslaugų sistemoje priemonės, kuriomis naudodamasis prie šios sistemos gali prisijungti paslaugos gavėjas ir pagal kurias vienareikšmiškai nustatoma jo tapatybė.
 • 3.3. Kauno miesto savivaldybės elektroninių paslaugų sistema (toliau – EPS) – elektroninėms paslaugoms teikti skirta sistema, pasiekiama adresu https://epaslaugos.kaunas.lt.
 • 3.4. Paslaugos gavėjas – asmenys, kuriems gali būti teikiamos paslaugos (veiksnūs fiziniai asmenys, juridiniai asmenys ir nepilnamečiai, Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 2.9 straipsnio nustatyta tvarka pripažinti veiksniais), ir šių asmenų įgalioti atstovai.
 • 3.5. Paslaugos teikėjas – Kauno miesto savivaldybės administracija, jos padaliniai, darbuotojai, atsakingi už paslaugos teikimą, administravimą.
 1. Asmeniui jungiantis prie EPS, Aprašo 16 punkte nustatytais atvejais pateikiamas Aprašo tekstas, su kuriuo asmuo privalo susipažinti ir EPS priemonėmis patvirtinti, kad suprato Aprašo nuostatas ir sutinka jų laikytis. Paslaugos gavėjas, nepatvirtinęs, kad sutinka laikytis Aprašo nuostatų, neturi teisės ir techninės galimybės naudotis EPS funkcijomis, skirtomis identifikuotiems paslaugos gavėjams.
 2. Identifikuoto paslaugos gavėjo pateikti prašymai ir kiti dokumentai yra prilyginami iš fizinių ar juridinių asmenų gautiems rašytiniams dokumentams ir yra tvarkomi teisės aktų nustatyta tvarka.
 3. EPS esančių asmens duomenų valdytoja yra Kauno miesto savivaldybės administracija, kodas Juridinių asmenų registre 188764867,  Laisvės al. 96,  LT-44251 Kaunas, tel. (8 37) 42 26 31, el. p.  [email protected].
 4. Asmens duomenys tvarkomi ir duomenų subjektų teisės įgyvendinamos vadovaujantis 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo, Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymo ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių asmens duomenų apsaugą, nuostatomis, Asmens duomenų tvarkymo Kauno miesto savivaldybėje taisyklėmis, patvirtintomis Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2018 m. rugpjūčio 7 d. įsakymu Nr. A-2620 „Dėl Asmens duomenų tvarkymo Kauno miesto savivaldybėje taisyklių patvirtinimo“, Duomenų subjektų teisių įgyvendinimo Kauno miesto savivaldybėje tvarkos aprašu, patvirtintu Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. vasario 20 d. įsakymu Nr. A-593 „Dėl Duomenų subjektų teisių įgyvendinimo Kauno miesto savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo“, ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais asmens duomenų apsaugą.

 

II SKYRIUS

PASLAUGOS TEIKĖJO TEISĖS IR PAREIGOS

 

 1. Paslaugos teikėjas turi teisę bet kuriuo metu pakeisti, taisyti ar papildyti Aprašą, atsižvelgdamas į teisės aktų reikalavimus, programinės įrangos funkcionalumo pokyčius ir kitas nenumatytas aplinkybes, kurios gali turėti įtakos elektroninių paslaugų teikimui. Paslaugos gavėjui užsakant paslaugas taikomos Aprašo nuostatos, galiojančios užsakymo pateikimo metu.
 2. Paslaugos teikėjas teikia bendrą informaciją apie siūlomas paslaugas, viešai paskelbdamas ją elektroninėje erdvėje.
 3. Paslaugos teikėjas nesuteikia prašomos paslaugos, nurodydamas nesuteikimo priežastis, jeigu paslaugos gavėjas nepateikia visos informacijos, reikalingos paslaugai suteikti, arba ją pateikia netinkamai.
 4. Paslaugos teikėjas užtikrina, kad paslaugos gavėjo pateikta informacija naudojama tik paslaugoms teikti, elektroninių paslaugų sistemai palaikyti, funkcionalumui plėsti ir integracijai.
 5. Paslaugos teikėjas asmens duomenis tvarko pateikto asmens prašymo pagrindu paslaugos teikimo tikslais.
 6. Paslaugos teikėjas tvarkydamas asmens duomenis:
 • 13.1. atsako už gautų duomenų konfidencialumą ir apsaugą nuo jų gavimo momento;
 • 13.2. taiko tinkamas ir pakankamas asmens duomenų apsaugos technines ir organizacines priemones, kad asmens duomenys būtų apsaugoti nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo arba nuo atsitiktinio praradimo, pakeitimo, nesankcionuoto atskleidimo arba nesankcionuotos prieigos prie jų, ypač tais atvejais, kai asmens duomenys perduodami elektroninėmis ryšio priemonėmis, taip pat nuo visų kitų neteisėtų tvarkymo formų;
 • 13.3. saugo visus asmens duomenis teisės aktų nustatytą laiką.
 1. Paslaugos teikėjas atleidžiamas nuo bet kokios atsakomybės tais atvejais, kai paslaugos gavėjas patiria nuostolių dėl to, kad, neatsižvelgdamas į paslaugos teikėjo rekomendacijas ir savo įsipareigojimus, nesusipažino su Aprašu, nors tokia galimybė jam buvo suteikta. Paslaugos teikėjas taip pat atleidžiamas nuo atsakomybės kitais atvejais, kai įrodo, kad jokiu būdu nėra atsakingas už įvykį, dėl kurio patirta žala.
 2. Jei paslaugos teikėjo interneto svetainėje yra nuorodų į kitų įmonių, įstaigų, organizacijų ar asmenų tinklalapius ar teikiamas elektronines paslaugas, paslaugos teikėjas nėra atsakingas už ten esančią informaciją ar vykdomą veiklą, tų tinklalapių neprižiūri, nekontroliuoja ir toms įmonėms bei asmenims neatstovauja.

 

III SKYRIUS

PASLAUGŲ GAVĖJO TEISĖS IR PAREIGOS

 

 1. Asmeniui jungiantis prie EPS pirmą kartą arba įsigaliojus Aprašo pakeitimams, jam pateikiamas Aprašo tekstas (aktuali Aprašo redakcija), su kuriuo jis privalo susipažinti ir EPS priemonėmis patvirtinti, kad suprato Aprašo nuostatas ir sutinka jų laikytis.
 2. Identifikuotas paslaugos gavėjas turi teisę užsakyti elektronines paslaugas, stebėti jų teikimo eigą ir rezultatus.
 3. Paslaugos gavėjas, nurodydamas savo asmens duomenis, sutinka, kad jie būtų naudojami susisiekti, informaciniams pranešimams siųsti, kad būtų užtikrintas tinkamas paslaugos teikimas.
 4. Paslaugos gavėjas yra visiškai atsakingas už pateiktų asmens duomenų, kitų paslaugai suteikti reikalingų duomenų teisingumą ir pateiktuose dokumentuose esančios informacijos teisingumą. Jei paslaugos gavėjas nepateikia tikslių asmens duomenų, kitų paslaugai suteikti reikalingų duomenų, neprideda reikalingų dokumentų, paslaugos teikėjas neatsako už atsiradusius dėl to padarinius ir įgyja teisę nesuteikti prašomos paslaugos ir reikalauti, kad paslaugos gavėjas atlygintų patirtus tiesioginius nuostolius.
 5. Identifikuotas paslaugos gavėjas atsako už savo prisijungimo duomenų perdavimą trečiajam asmeniui, kuris jo vardu prisijungęs prie EPS perduoda duomenis paslaugos teikėjui. Jei teikiamomis paslaugomis naudojasi trečiasis asmuo, naudodamasis paslaugos gavėjo prisijungimo duomenimis, paslaugos teikėjas šį asmenį laiko tinkamu paslaugos gavėju.
 6. Jeigu pasikeičia identifikuoto paslaugos gavėjo pagrindiniai duomenys (elektroninis paštas, adresas, telefonas, įmonių, kurioms atstovauja, duomenys), pateikti meniu punkte „Asmeninė paskyra“, paslaugų gavėjas turi nedelsdamas juos atnaujinti.

 

IV SKYRIUS

PASLAUGŲ UŽSAKYMAS

 

 1. Internetu galima užsisakyti paslaugas, esančias skiltyje „Internetu užsakomos paslaugos“, o jei paieškai ar peržiūrai naudojami kiti galimi būdai, tai internetu galima užsisakyti paslaugas, prie kurių pavadinimo yra ženkliukas „@“ ir oranžinės spalvos mygtukas „Užsakyti“. Mėlyna mygtuko spalva reiškia, kad paslauga užsakoma kitoje sistemoje, už kurią paslaugos teikėjas neatsako ir kurios veikimas nuo jo nepriklauso.
 2. Paslaugos gavėjas, užsakydamas paslaugas, taip pat norėdamas stebėti paslaugos teikimo eigą ir rezultatus, privalo prisijungti per interneto portalo „Elektroniniai valdžios vartai“ asmens identifikavimo priemones.
 3. Paslaugos gavėjas, norėdamas internetu užsakyti paslaugą, paslaugos aprašyme spaudžia mygtuką „Užsakyti paslaugą internetu“ arba paslaugų sąraše šalia pavadinimo esantį mygtuką „Užsakyti“, užpildo visus privalomus elektroninės paslaugos užsakymo formos langelius ir pateikia prašymą paspausdamas mygtuką „Pateikti“.
 4. Mygtuko „Pateikti“ paspaudimas yra prilyginamas pasirašymui. Ši nuostata netaikoma, kai paslaugos gavėjas teikia elektroninį prašymą, pasirašytą kvalifikuotu elektroniniu parašu, – tuo atveju taikomos taisyklės, reglamentuojančios elektroninių dokumentų valdymą.
 5. Identifikuotas paslaugos gavėjas gali stebėti paslaugos teikimo eigą ir rezultatus skiltyje „Mano užsakymai“.

 

V SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

 1. Paslaugos gavėjai gali užsakyti Kauno miesto savivaldybės teikiamas elektronines paslaugas 24 valandas per parą 7 dienas per savaitę.
 2. Paslaugos teikėjas turi teisę vienašališkai keisti savo interneto svetainėje siūlomas identifikavimo priemones.
 3. Asmenys, pažeidę Aprašo nuostatas, atsako Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

________________________________

 


Atnaujinimo data: 2019-11-05

Šioje svetainėje naudojami mūsų ir trečiųjų šalių slapukai. Jūsų sutikimas nereikalingas dėl būtinųjų slapukų, kurie padeda mums valdyti interneto svetainę ir užtikrinti jos apsaugą, naudojimo. Norėdami naudoti statistikos, analitikos ir rinkodaros slapukus, turime gauti jūsų sutikimą. Šiuos slapukus naudojame siekdami tobulinti svetainę, užtikrinti patogesnį naudojimąsi ja bei pasiūlyti jums aktualų turinį ir paslaugas. Juos galite pakeisti skiltyje „Parinktys“ arba sutikti visų slapukų naudojimu paspaudę mygtuką „Sutikti su visais“. Savo sutikimą bet kada galėsite atšaukti pakeisdami interneto naršyklės nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus. Daugiau informacijos rasite: „Slapukų politika“.