Leidimų prekiauti (teikti paslaugas) renginių metu išdavimas

Klientų aptarnavimo skyrius (toliau - Skyrius) išduoda leidimus prekiauti (teikti paslaugas) renginių metu.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo
Asmuo, norintis gauti leidimą prekiauti (teikti paslaugas) renginių metu, Skyriui tiesiogiai, paštu ar naudodamasis Savivaldybės elektroninių paslaugų sistema pateikia:
1. prašymą, kuriame nurodoma: juridinio asmens – pavadinimas, buveinė, atsakingo asmens vardas, pavardė, telefonas, elektroninio pašto (jei pareiškėjas jį turi) adresas; fizinio asmens – vardas, pavardė, adresas, asmens kodas,  telefonas, elektroninio pašto (jei pareiškėjas jį turi) adresas; prekybos (paslaugų teikimo) vieta (adresas); renginio pavadinimas; prekių (paslaugų) asortimentas; prekybos (paslaugų teikimo) laikotarpis;
2. fizinis asmuo, pageidaujantis prekiauti tik nuosavybės teise arba nuomos (panaudos) sutarties pagrindu valdomame žemės sklype išauginta žemės ūkio produkcija, –  dokumento, patvirtinančio teisę į turimą žemę, kopiją, jeigu jis yra tos žemės savininkas, arba sutartinius santykius įteisinančio dokumento kopiją, jeigu jis naudojasi ne jam nuosavybės teise priklausančiu žemės sklypu;
3. renginio organizatoriaus sutikimą (jei kreipiasi ne renginio organizatorius);
4. vietinės rinkliavos sumokėjimą patvirtinančio dokumento originalą ir (ar) jo kopiją.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)
Užtenka dokumentų, kuriuos privalo pateikti asmuo.

Už Kauno miesto savivaldybės teikiamas paslaugas asmenys, turintys mokėjimo korteles, gali sumokėti naudodamiesi elektroniniais kortelių skaitytuvais, įrengtais Klientų aptarnavimo skyriaus Asmenų aptarnavimo poskyryje. Atlikus mokėjimo operaciją, elektroninis kortelių skaitytuvas išduoda apmokėjimo kvitą, kuris gali būti pateiktas kaip atsiskaitymą patvirtinantis dokumentas.

Leidimų prekiauti (teikti paslaugas) Kauno viešosiose vietose (nuo laikinųjų prekybos įrenginių) sąrašas

Interesantų aptarnavimo vietų kontaktai ir aptarnaujami padaliniai

Atnaujinimo data: 2019-06-18
Paslaugos gavėjas: Fiziniai ir Juridiniai asmenys
Suteikimo trukmė: 5 d. d.
Atsakingi
Padalinys Vadovas Vykdytojas
Klientų aptarnavimo skyrius Rasa Irena Palevičienė,
(8 37) 42 47 85
Violeta Prokopienė,
(8 37) 42 56 57
Gavėjas: Kauno miesto savivaldybės administracija
Gavėjo bankas: Luminor Bank AS
Sąskaitos numeris: LT14 4010 0510 0360 4664
Įmokos kodas: 534
Aprašymas:

Kai prekiaujama (teikiamos paslaugos) renginių metu, taikomi vienos DIENOS tarifai :
1. kai prekiaujama maisto produktais, teikiamos viešojo maitinimo paslaugos ir laisvalaikio, pramogų paslaugos – 9 eurai;
2. kai prekiaujama ne maisto prekėmis, teikiamos paslaugos (išskyrus laisvalaikio, pramogų paslaugas) – 4,5 euro;
3. kai ūkininkų turgeliuose prekiaujama tik Lietuvos ūkininkų išauginta (pagaminta) produkcija – 4,5 euro.

Rinkliava už leidimo išdavimą DIENOS tarifu apskaičiuojama taip:
R = T x L, kur:
R - apskaičiuota rinkliava (Eur);
T - rinkliavos tarifas (Eur);
L - terminas, kuriam išduodamas leidimas (dienų skaičius).
Apskaičiuota rinkliava už leidimo išdavimą yra apvalinama ir mokama eurais be centų, kai vietinės rinkliavos dydis yra lygus arba didesnis kaip 10 eurų. Kai vietinės rinkliavos dydis yra ne didesnis kaip 10 eurų, vietinė rinkliava mokama eurais su centais, vieno skaitmens po kablelio tikslumu
Mokesčio pavadinimas: Vietinė rinkliava už prekybą gatvėje.

Už Kauno miesto savivaldybės teikiamas paslaugas asmenys, turintys mokėjimo korteles, gali sumokėti naudodamiesi elektroniniais kortelių skaitytuvais, įrengtais Klientų aptarnavimo skyriaus Asmenų aptarnavimo poskyryje. Atlikus mokėjimo operaciją, elektroninis kortelių skaitytuvas išduoda apmokėjimo kvitą, kuris gali būti pateiktas kaip atsiskaitymą patvirtinantis dokumentas.