Leidimų vežti keleivius lengvaisiais automobiliais taksi išdavimas

Kauno miesto savivaldybės administracija išduoda leidimus vežti keleivius lengvaisiais automobiliais taksi (toliau – leidimas) Kauno miesto savivaldybės teritorijoje
Prašymas išduoti leidimą / išduoti leidimo dublikatą / išduoti patikslintą leidimą ir dokumentai pateikiami ir parengtas dokumentas išduodamas tiesiogiai vežėjo vadovui, vežėjui ar kitam, turinčiam įstatymų nustatyta tvarka įformintą vežėjo ar vežėjo vadovo įgaliojimą. Dokumentai pateikiami Klientų aptarnavimo skyriaus Asmenų aptarnavimo poskyriui.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti įmonė
Leidimas išduodamas vežėjui, įregistravusiam įmonę (filialą) arba, jei vežėjas fizinis asmuo, deklaravusiam gyvenamąją vietą Kauno miesto savivaldybės teritorijoje, turinčiam nuosavybės teise priklausantį ar kitais teisėtais pagrindais valdomą, turintį ne daugiau kaip 7 sėdimas vietas, įskaitant vairuotojo vietą, lengvąjį automobilį, atitinkantį Techninius motorinių transporto priemonių ir jų priekabų reikalavimus, patvirtintus Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos viršininko 2008 m. liepos 29 d. įsakymu Nr. 2B-290, ir kuriam per pastaruosius vienerius metus nebuvo panaikintas turėtas leidimas Leidimų vežti keleivius lengvaisiais automobiliais taksi išdavimo taisyklių 22.4-22.7 punktuose nustatytais pagrindais.
Už leidimo, leidimo dublikato ar patikslinto leidimo išdavimą mokama valstybės rinkliava.

Vežėjai, pageidaujantys gauti leidimą, privalo pateikti šiuos dokumentus:
1. nustatytos formos prašymą išduoti leidimą;
2. kai vežėjas fizinis asmuo, asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, individualios veiklos registravimo pažymą arba jos kopiją;
3. kelių transporto priemonės, kuri bus naudojama teikti keleivių vežimo paslaugas, registracijos liudijimą, techninės apžiūros rezultatų kortelę ir transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo liudijimą ir jų kopijas. Jei transporto priemonė nepriklauso vežėjui nuosavybės teise, jis taip pat privalo pateikti dokumentą, patvirtinantį, kad transporto priemonė valdoma teisėtu pagrindu (nuomos, lizingo (finansinės nuomos) sutartis ir pan.);
Pasikeitus vežėjo duomenims, vežėjas privalo nedelsdamas, tačiau ne vėliau kaip per 3 darbo dienas, grąžinti leidimą Klientų aptarnavimo skyriaus Asmenų aptarnavimo poskyriui ir pateikti nustatytos formos prašymą, bei dokumentus, įrodančius duomenų pasikeitimą.
Praradęs leidimą vežėjas turi pateikti nustatytos formos prašymą.
Leidimas vežėjui neišduodamas, jeigu jis neatitinka Leidimų vežti keleivius lengvaisiais automobiliais taksi 7 punkte nustatytų reikalavimų, pateikiami ne visi reikiami, nevisiškai ar netaisyklingai užpildyti dokumentai, pateikti dokumentai neatitinka jiems keliamų reikalavimų arba pateikti klaidingi duomenys ir jei vežėjas neįvykdo reikalavimo pateikti trūkstamus dokumentus ar ištaisyti trūkumus.
Leidimas išduodamas arba atsisakoma jį išduoti per 20 darbo dienų nuo prašymo ir visų dokumentų, reikalingų jam gauti, Klientų aptarnavimo skyriaus Asmenų aptarnavimo poskyryje gavimo dienos. Trūkstamiems dokumentams pateikti ar trūkumams ištaisyti nustatomas 10 darbo dienų terminas.

Interesantų aptarnavimo vietų kontaktai ir aptarnaujami padaliniai

Atnaujinimo data: 2019-06-19
Paslaugos gavėjas: Fiziniai ir Juridiniai asmenys
Suteikimo trukmė: 20 d. d.
Atsakingi
Padalinys Vadovas Vykdytojas
Klientų aptarnavimo skyrius Rasa Irena Palevičienė,
(8 37) 42 47 85
Linas Masteikis,
(8 37) 42 59 70
Gavėjas: Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos
Įmokos kodas: 52719
Aprašymas:

Banko pavadinimas / Sąskaitos Nr.

Swedbank bankas LT247300010112394300
Luminor Bank AS LT74 4010 0510 0132 4763
AB SEB bankas LT05 7044 0600 0788 7175
Akcinė bendrovė Šiaulių bankas LT32 7180 0000 0014 1038
Danske Bank A/S Lietuvos filialas LT74 7400 0000 0872 3870
Nordea Bank Finland Plc Lietuvos skyrius LT12 2140 0300 0268 0220
Uždaroji akcinė bendrovė Medicinos bankas LT42 7230 0000 0012 0025

Leidimo vežti keleivius lengvaisiais automobiliais taksi išdavimas - 45 EUR
Leidimo vežti keleivius lengvaisiais automobiliais taksi dublikato išdavimas - 7,2 EUR
Patikslinto naujo leidimo vežti keleivius lengvaisiais automobiliais taksi išdavimas - 10 EUR

Už Kauno miesto savivaldybės teikiamas paslaugas asmenys, turintys mokėjimo korteles, gali sumokėti naudodamiesi elektroniniais kortelių skaitytuvais, įrengtais Klientų aptarnavimo skyriaus Asmenų aptarnavimo poskyryje. Atlikus mokėjimo operaciją, elektroninis kortelių skaitytuvas išduoda apmokėjimo kvitą, kuris gali būti pateiktas kaip atsiskaitymą patvirtinantis dokumentas.