Licencijos organizuoti mažąsias loterijas

Klientų aptarnavimo skyrius išduoda licencijas organizuoti mažąsias loterijas.
Mažoji loterija – loterija, kurios organizatorius turi savivaldybės, kurios teritorijoje organizuojama loterija, vykdomosios institucijos licenciją, išduotą vadovaujantis LR Loterijų įstatymo reikalavimais, kai loterijos bilietai platinami ir loterija organizuojama sporto varžybų, kultūros arba kito viešo renginio metu ir laimėjimai išduodami iki renginio pabaigos, ir kurios numatomų išplatinti bilietų nominali vertė neviršija 30 000 eurų.

Mažąsias loterijas turi teisę organizuoti - Lietuvos Respublikos juridiniai asmenys ir užsienio juridiniai asmenys, įregistravę filialą, veikiantys Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka, atitinkantys LR Loterijų įstatymo reikalavimus ir gavę licenciją organizuoti mažąsias loterija.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti įmonė
Juridinis asmuo, norintis gauti licenciją organizuoti mažąsias loterijas, Klientų aptarnavimo skyriui pateikia:
1. prašymą, kuriame nurodoma:
1.1. juridinio asmens pavadinimas, kodas, buveinės adresas, telefono ir (ar) fakso numeriai, elektroninio pašto adresas, jeigu juridinis asmuo jį turi;
1.2. prašomos išduoti licencijos rūšis;
1.3. juridinio asmens vadovo arba jo įgalioto asmens, užpildžiusio prašymą, pareigos, vardas ir pavardė, parašas, prašymo padavimo data, pridedamų dokumentų sąrašas;
2. dokumentus, kuriais patvirtinamas ne mažesnis kaip 14 000 eurų nuosavo kapitalo suformavimas, apmokėjimas ir disponavimas juo. Juridinis asmuo, kuris pagal įstatymus neturi nuosavo kapitalo, pateikia kredito įstaigos finansinę garantiją.
3. duomenų apie juridinio asmens dalyvius, stebėtojų tarybos, valdybos narius, administracijos vadovą, jo pavaduotoją, vyriausiąjį buhalterį (buhalterį) sąrašą, kuriame nurodomi šie jų duomenys: vardai ir pavardės, asmens kodai, deklaruota gyvenamoji vieta; juridinio asmens pavadinimas, kodas ir buveinės adresas (jeigu dalyvis yra juridinis asmuo). Jeigu juridinio asmens dalyvis yra juridinis asmuo, pateikiami duomenys apie jį kontroliuojančius asmenis.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)
Klientų aptarnavimo skyrius, gavęs prašymą ir pridedamus dokumentus:
- per 3 darbo dienas pateikia jų kopijas Specialiųjų tyrimų tarnybai, Policijos departamentui prie Vidaus reikalų ministerijos, Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybai prie Vidaus reikalų ministerijos ir Valstybės saugumo departamentui išvadoms dėl pateiktuose dokumentuose nurodytų asmenų ir dėl juridinio asmens galimos neteisėtos veiklos;
- prašyme nurodytų dokumentų kopijas ir informaciją per 3 darbo dienas nuo jų gavimo pateikia teritorinei valstybinei mokesčių inspekcijai ir Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos teritorinei įstaigai pagal juridinio asmens buveinės adresą patikrinti, ar juridinis asmuo neturi mokestinių nepriemokų Lietuvos Respublikos valstybės biudžetui, savivaldybių biudžetams ar valstybės pinigų fondams, į kuriuos mokamus mokesčius administruoja Valstybinė mokesčių inspekcija prie Finansų ministerijos ar nėra skolingas Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetui (išskyrus atvejus, kai juridiniam asmeniui mokesčių, delspinigių, baudų mokėjimas atidėtas Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka arba dėl šių mokesčių, delspinigių, baudų vyksta mokestinis ginčas).
Nurodytosios institucijos pagal savo kompetenciją turi pateikti išvadas ne vėliau kaip per 20 kalendorinių dienų nuo dokumentų ir informacijos gavimo dienos.

Licencija išduodama neterminuotam laikui per 30 dienų nuo prašymo ir visų reikiamų dokumentų, kurių reikia išduodant licenciją, gavimo dienos.

Dėl detalesnės informacijos kreiptis telefonu (8 37) 42 58 02.

Atnaujinimo data: 2019-06-26
Paslaugos gavėjas: Juridinis asmuo
Suteikimo trukmė: 20 d. d.
Atsakingi
Padalinys Vadovas Vykdytojas
Klientų aptarnavimo skyrius Rasa Irena Palevičienė,
(8 37) 42 47 85
Sonata Šėlienė,
(8 37) 42 58 02
Gavėjas: Valstybinė mokesčių inspekcija prie LR FM
Gavėjo bankas: Swedbank AB
Sąskaitos numeris: LT24 7300 0101 1239 4300
Įmokos kodas: 53019
Aprašymas:

VALSTYBĖS RINKLIAVOS DYDŽIAI:
♦ už licencijos organizuoti mažąją loteriją išdavimą - 1158 eurai;
♦ už licencijos organizuoti mažąją loteriją patikslinimą ar dublikato išdavimą – 14 eurų.

Už Kauno miesto savivaldybės teikiamas paslaugas asmenys, turintys mokėjimo korteles, gali sumokėti naudodamiesi elektroniniais kortelių skaitytuvais, įrengtais Asmenų aptarnavimo skyriaus Interesantų aptarnavimo poskyryje. Atlikus mokėjimo operaciją, elektroninis kortelių skaitytuvas išduoda apmokėjimo kvitą, kuris gali būti pateiktas kaip atsiskaitymą patvirtinantis dokumentas.

VMI renkami mokesčiai, rinkliavos ir įmokos mokami ir šiuose bankuose į biudžeto pajamų surenkamąsias sąskaitas:
Banko pavadinimas / Sąskaitos Nr.
AB DNB bankas LT74 4010 0510 0132 4763
AB SEB bankas LT05 7044 0600 0788 7175
Akcinė bendrovė Šiaulių bankas LT32 7180 0000 0014 1038
Danske Bank A/S Lietuvos filialas LT74 7400 0000 0872 3870
Nordea Bank Finland Plc Lietuvos skyrius LT12 2140 0300 0268 0220
Uždaroji akcinė bendrovė Medicinos bankas LT42 7230 0000 0012 0025