Paraiškų gauti kultūros ir meno stipendiją priėmimas

Stipendija skiriama Kauno miesto kultūros ir meno kūrėjų individualiems laisvos raiškos projektams (programoms) iš dalies finansuoti. Paraiškos vertinamos vadovaujantis Kauno miesto savivaldybės kultūros ir meno stipendijos nuostatais (patvirtinta Kauno miesto savivaldybės tarybos 2007 m. sausio  29 d.  sprendimu Nr. T-42).

Siųsti/teikti – 1 (vieną) popierinį, tinkamai lietuvių kalba kompiuteriu užpildytos, pasirašytos paraiškos su pridedamais dokumentais egzempliorių ir kompiuterinę laikmeną su užpildyta paraiška (.doc ar .docx ir .pdf formatais). Paraiška teikiama užklijuotame voke (pakete), ant kurio turi būti užrašas „Paraiška stipendijai“, pareiškėjo vardas, pavardė ir adresas;

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo:
1. Nustatytos formos užpildyta paraiška.
2. Gyvenimo ir kūrybinės veiklos aprašymas.
3. Ankstesnės kūrybinės veiklos rezultatus pristatanti medžiaga (pateikti ne daugiau 5 lapus arba vieną skaitmeninę laikmeną).
4. Išsamus kūrybinės programos, projekto pristatymas (nurodyti veiklos pobūdį, tikslus, laukiamus rezultatus ir planuojamą veiklos viešinimą, reikalingą finansavimą).
5. Asmens tapatybę patvirtinančių dokumentų (paso ar asmens tapatybės kortelės) kopija.

Paraiškos nesvarstomos, jeigu jos pateiktos pavėluotai, užpildytos netinkamai, nepateikti visi dokumentai.

Išsamią informaciją ir paraiškų formas galite rasti interneto svetainėje www.kaunas.lt Kultūros ir turizmo skiltyje (stipendijos) http://www.kaunas.lt/kultura-turizmas/stipendijos/
Programą administruoja Kultūros skyriaus vyriausioji specialistė Irena Simonauskienė, Laisvės al. 94, 253 kab., tel. (8-37) 424083, el. paštas: irena.simonauskiene@kaunas.lt

Atnaujinimo data: 2019-08-07
Paslaugos gavėjas: Fizinis asmuo
Suteikimo trukmė: 60 d. d.
Atsakingi
Padalinys Vadovas Vykdytojas
Kultūros skyrius Albinas Vilčinskas,
(8 37) 20 91 43
Irena Simonauskienė,
(8 37) 42 40 83