Prašymų dalyvauti Kauno miesto savivaldybės paveldotvarkos programose priėmimas

Pagal Kultūros paveldo skyriaus nuostatų, patvirtintų Kauno m. savivaldybės administracijos direktoriaus 2015 m. gruodžio 23 d. įsakymu Nr. A-3748, 12.2.6. papunktį administruoja Savivaldybės paveldotvarkos programą; priima Valdytojų prašymus.

Programos tikslai:

1. sutvarkyti ir atgaivinti valdytojams priklausančias Savivaldybės nekilnojamąsias kultūros vertybes, suteikiant Savivaldybės dalinį finansavimą tvarkybos darbams, joms pritaikyti  neįgaliųjų reikmėms ir dekoratyviniam apšvietimui įrengti, atsižvelgiant į tais metais Savivaldybės biudžete patvirtintą asignavimų sumą Programai finansuoti;

2. pagerinti Kauno tarpukario modernizmo architektūros stiliaus pastatų būklę;

3. išsaugoti medinės architektūros paveldą.

Šiais metais dokumentai priimami nuo 2021-01-11 iki 2021-03-12.Kultūros paveldo objekto valdytojas, ketinantis teikti prašymą finansuoti savivaldybės nekilnojamosios kultūros vertybės tvarkybos darbus ar dekoratyvinio apšvietimo įrengimą iš Kauno miesto savivaldybės biudžeto lėšų, turi kreiptis į Kultūros paveldo skyrių ir pateikti šiuos dokumentus:
1. Prašymą finansuoti Savivaldybės nekilnojamosios kultūros vertybės tvarkybos darbus ar (ir) dekoratyvinio apšvietimo įrengimą iš Savivaldybės biudžeto lėšų;  (Kauno m. savivaldybės paveldotvarkos programos 2 priedas);
2. Kultūros paveldo tvarkybos ir neatidėliotinų saugojimo darbų ir dekoratyvinio apšvietimo įrengimo duomenų aprašą (Kauno m. savivaldybės paveldotvarkos programos 3 priedas);


Kartu su prašymu turi būti pateikti šie dokumentai (originalai ir kopijos):

1. įgaliojimas (jeigu prašymą pateikia valdytojo įgaliotas asmuo);

2. Savivaldybės nekilnojamosios kultūros vertybės ir žemės sklypo valdymo teisę patvirtinantys dokumentai;

3. nuosavų lėšų skyrimo prašomiems finansuoti tvarkybos darbams patvirtinimas arba kiti dokumentai, pagrindžiantys šių darbų dalinį finansavimą iš kitų šaltinių;

4. Savivaldybės nekilnojamosios kultūros vertybės esamos būklės fotofiksacija;

5. Tvarkybos darbų projektavimo sąlygos, išduotos vadovaujantis paveldo tvarkybos reglamentu PTR 3.02.01:2014 „Tvarkybos darbų projektavimo sąlygų išdavimo taisyklės“, patvirtintu Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2005 m. balandžio 20 d. įsakymu Nr. ĮV-159 „Dėl paveldo tvarkybos reglamento PTR 3.02.01:2014 „Tvarkybos darbų projektavimo sąlygų išdavimo taisyklės“ patvirtinimo“ arba specialieji paveldosaugos reikalavimai tvarkomiesiems statybos darbams, išduoti vadovaujantis Specialiųjų paveldosaugos reikalavimų turinio ir išdavimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2014 m. gruodžio 18 d. įsakymu Nr. ĮV-975 „Dėl Specialiųjų paveldosaugos reikalavimų turinio ir išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“;

6. Nekilnojamojo kultūros paveldo objekto apsaugos sutartis, sudaryta vadovaujantis Nekilnojamojo kultūros paveldo objektų apsaugos sutarčių sudarymo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2005 m. gruodžio 5 d. įsakymu Nr. ĮV-627 „Dėl Nekilnojamojo kultūros paveldo objektų apsaugos sutarčių sudarymo taisyklių patvirtinimo“ (jei sutartis yra sudaryta);

7. jei prašoma finansuoti taikomųjų tyrimų (išskyrus archeologinius tyrimus) atlikimą, papildomai pateikiama:
7.1. informacija apie atliktus tyrimus ir šių tyrimų ataskaitų ir (ar) kitų dokumentų (turimų, žinomų) saugojimo vietą (toliau – informacija apie atliktus tyrimus);
7.2. Kultūros paveldo skyriaus ar (ir) Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos suderintas taikomųjų tyrimų projektas su skaičiuojamąja kaina, parengtas pagal paveldo tvarkybos reglamentą PTR 3.08.01:2013 „Tvarkybos darbų rūšys“, patvirtintą Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2013 m. rugsėjo 25 d. įsakymu Nr. ĮV-663 „Dėl paveldo tvarkybos reglamento PTR 3.08.01:2013 „Tvarkybos darbų rūšys“ patvirtinimo“, paveldo tvarkybos reglamentą PTR 3.06.01:2014 „Kultūros paveldo tvarkybos darbų projektų rengimo taisyklės“, patvirtintą Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2007 m. birželio 4 d. įsakymu Nr. ĮV-329 „Dėl paveldo tvarkybos reglamento PTR 3.06.01:2014 „Kultūros paveldo tvarkybos darbų projektų rengimo taisyklės“ patvirtinimo“ (toliau – PTR „Kultūros paveldo tvarkybos darbų projektų rengimo taisyklės“) ir paveldo tvarkybos reglamentą PTR 4.01.01:2007 „Nekilnojamojo kultūros paveldo ardomųjų tyrimų ir projektavimo dokumentacijos rengimo darbų sąnaudų normatyvai“, patvirtintą Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2007 m. rugpjūčio 8 d. įsakymu Nr. ĮV-528 „Dėl paveldo tvarkybos reglamento PTR 4.01.01:2007 „Nekilnojamojo kultūros paveldo ardomųjų tyrimų ir projektavimo dokumentacijos rengimo darbų sąnaudų normatyvai“ patvirtinimo“ (toliau – PTR „Nekilnojamojo kultūros paveldo ardomųjų tyrimų ir projektavimo dokumentacijos rengimo darbų sąnaudų normatyvai“);
7.3. leidimas atlikti taikomuosius tyrimus, išduotas vadovaujantis paveldo tvarkybos reglamentu PTR 3.04.01:2014 „Leidimų atlikti tvarkybos darbus išdavimo taisyklės“, patvirtintu Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2005 m. balandžio 19 d. įsakymu Nr. ĮV-155 „Dėl paveldo tvarkybos reglamento PTR 3.04.01:2014 „Leidimų atlikti tvarkybos darbus išdavimo taisyklės“ patvirtinimo“;
8. jei prašoma finansuoti archeologinių tyrimų atlikimą, papildomai pateikiama:
8.1. leidimas atlikti archeologinius tyrimus, išduotas vadovaujantis Leidimų atlikti archeologinius tyrimus išdavimo tvarkos aprašu, patvirtintu Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos direktoriaus 2013 m. liepos 5 d. įsakymu Nr. Į-221 „Dėl Leidimų atlikti archeologinius tyrimus tvarkos aprašo ir Leidimo atlikti archeologinius tyrimus formos patvirtinimo“;
8.2. archeologinių tyrimų projektas su archeologinių tyrimų sąmata, parengtas vadovaujantis paveldo tvarkybos reglamentu PTR 2.13.01:2011 „Archeologinio paveldo tvarkyba“, patvirtintu Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2011 m. rugpjūčio 16 d. įsakymu Nr. ĮV-538 „Dėl paveldo tvarkybos reglamento PTR 2.13.01:2011 „Archeologinio paveldo tvarkyba“ patvirtinimo“, paveldo tvarkybos reglamente PTR 4.01.01:2007 „Nekilnojamojo kultūros paveldo ardomųjų tyrimų ir projektavimo dokumentacijos rengimo darbų sąnaudų normatyvai“, patvirtintame Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2007 m. rugpjūčio 8 d. įsakymu Nr. ĮV-528 „Dėl paveldo tvarkybos reglamento PTR 4.01.01:2007 „Nekilnojamojo kultūros paveldo ardomųjų tyrimų ir projektavimo dokumentacijos rengimo darbų sąnaudų normatyvai“ patvirtinimo“, nustatytais darbų, medžiagų, mechanizmų, dokumentacijos rengimo ir darbo sąnaudų normatyvais;
9. jei prašoma finansuoti tvarkybos darbų, apsaugos techninių priemonių įrengimo ir neatidėliotinų saugojimo darbų projektavimą, papildomai pateikiama:
9.1. informacija apie atliktus tyrimus;
9.2. statinio ekspertizės aktas, parengtas vadovaujantis statybos techniniu reglamentu STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. lapkričio 7 d. įsakymu Nr. D1-738 „Dėl statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ patvirtinimo“ arba statinio apžiūros aktas arba statinio techninės priežiūros patikrinimo aktas, parengti vadovaujantis statybos techniniu reglamentu STR 1.07.03:2017 „Statinių techninės ir naudojimo priežiūros tvarka. Naujų nekilnojamojo turto kadastro objektų formavimo tvarka“, patvirtintu Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. D1-971 „Dėl statybos techninio reglamento STR 1.07.03:2017 „Statinių techninės ir naudojimo priežiūros tvarka. Naujų nekilnojamojo turto kadastro objektų formavimo tvarka“ patvirtinimo“;
9.3. projektavimo darbų skaičiuojamosios kainos nustatymo dokumentas, parengtas pagal paveldo tvarkybos reglamentą PTR 3.08.01:2013 „Tvarkybos darbų rūšys“, patvirtintą Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2013 m. rugsėjo 25 d. įsakymu Nr. ĮV-663 „Dėl paveldo tvarkybos reglamento PTR 3.08.01:2013 „Tvarkybos darbų rūšys“ patvirtinimo“ ir paveldo tvarkybos reglamentą PTR 4.01.01:2007 „Nekilnojamojo kultūros paveldo ardomųjų tyrimų ir projektavimo dokumentacijos rengimo darbų sąnaudų normatyvai“, patvirtintą Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2007 m. rugpjūčio 8 d. įsakymu Nr. ĮV-528 „Dėl paveldo tvarkybos reglamento PTR 4.01.01:2007 „Nekilnojamojo kultūros paveldo ardomųjų tyrimų ir projektavimo dokumentacijos rengimo darbų sąnaudų normatyvai“ patvirtinimo“ arba paveldo tvarkybos reglamentą PTR 4.01.26:2007 „Nekilnojamojo kultūros paveldo tvarkybos darbų skaičiuojamųjų kainų nustatymo rekomendacijos“, patvirtintą Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2007 m. rugpjūčio 8 d. įsakymu Nr. ĮV-527 „Dėl paveldo tvarkybos reglamento PTR 4.01.26:2007 „Nekilnojamojo kultūros paveldo tvarkybos darbų skaičiuojamųjų kainų nustatymo rekomendacijos“ patvirtinimo“ (toliau – PTR „Nekilnojamojo kultūros paveldo tvarkybos darbų skaičiuojamųjų kainų nustatymo rekomendacijos“), ir pasirašytas teisės aktų nustatyta tvarka atestuoto specialisto;
9.4. paveldo tvarkybos darbų projektiniai pasiūlymai, kuriems pritarė Kultūros paveldo skyrius ar (ir) Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos (jei pasiūlymai yra parengti);
10. jei prašoma finansuoti Savivaldybės nekilnojamųjų kultūros vertybių tvarkybos darbų atlikimą, papildomai pateikiama:
10.1. Kultūros paveldo skyriaus ar (ir) Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos suderintas tvarkybos darbų projektas su skaičiuojamąja kaina, parengtas pagal paveldo tvarkybos reglamentą PTR 3.06.01:2014 „Kultūros paveldo tvarkybos darbų projektų rengimo taisyklės“ ir paveldo tvarkybos reglamentą PTR 4.01.26:2007 „Nekilnojamojo kultūros paveldo tvarkybos darbų skaičiuojamųjų kainų nustatymo rekomendacijos“ (arba paveldo tvarkybos reglamentą PTR 4.01.01:2007 „Nekilnojamojo kultūros paveldo ardomųjų tyrimų ir projektavimo dokumentacijos rengimo darbų sąnaudų normatyvai“) arba statinio projektas su skaičiuojamąja kaina, parengtas pagal statybos techninį reglamentą STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“, patvirtintą Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. lapkričio 7 d. įsakymu Nr. D1-738, kurio sudėtinė dalis yra tvarkybos darbų projektas;
10.2. leidimas įgyvendinti tvarkybos darbų projektą, išduotas paveldo tvarkybos reglamento PTR 3.04.01:2014 „Leidimų atlikti tvarkybos darbus išdavimo taisyklės“ nustatyta tvarka;
10.3. jei kartu su tvarkybos darbais numatoma atlikti ir tvarkomuosius statybos darbus – statybą leidžiantis dokumentas, išduotas vadovaujantis statybos techniniu reglamentu STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“, patvirtintu Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. gruodžio 12 d. įsakymu Nr. D1-878 „Dėl statybos techninio reglamento STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“ patvirtinimo“;
11. jei prašoma finansuoti Savivaldybės nekilnojamųjų kultūros vertybių dekoratyvinio apšvietimo įrengimą, papildomai pateikiama:
11.1. projektiniai pasiūlymai, parengti vadovaujantis statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ nustatyta tvarka, kuriems pritarė Kultūros paveldo skyrius ar (ir) Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos;
11.2. statinio projektas, parengtas vadovaujantis statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ nustatyta tvarka (jei statinio projektas yra parengtas);
11.3. statybą leidžiantis dokumentas, išduotas vadovaujantis statybos techninio reglamento STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“ nustatyta tvarka (jei statybą leidžiantis dokumentas yra išduotas);
11.4. dekoratyvinio apšvietimo įrengimo sąmata, parengta vadovaujantis statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ nustatyta tvarka, pasirašyta teisės aktų tvarka atestuoto specialisto.
Dokumentai priimami:
Kauno miesto savivaldybės administracijos Kultūros paveldo skyrius, J. Gruodžio g. 9, Kaunas
Pr. - Kt. 8.00-12.00 – 12.45-17.00 val. Pn. 8.00-12.00 – 12.45-15.45 val.
Dėl detalesnės informacijos kreiptis:
Kultūros paveldo skyrius J. Gruodžio g. 9, Kaunas (4-as aukštas)
Vedėjas Saulius Rimas, tel. 8 (37) 42 42 05, el. p. [email protected]

Atnaujinimo data: 2023-01-24
Paslaugos gavėjas: Fiziniai ir Juridiniai asmenys
Suteikimo trukmė: 3 d. d.
Atsakingi
Padalinys Vadovas Vykdytojas
Kultūros paveldo skyrius Saulius Rimas,
+370 37 42 42 05
Saulius Rimas,
+370 37 42 42 05
Įvertinkite šią paslaugą
Nėra vertinimų.
Prašome palaukti...

Šioje svetainėje naudojami mūsų ir trečiųjų šalių slapukai. Jūsų sutikimas nereikalingas dėl būtinųjų slapukų, kurie padeda mums valdyti interneto svetainę ir užtikrinti jos apsaugą, naudojimo. Norėdami naudoti statistikos, analitikos ir rinkodaros slapukus, turime gauti jūsų sutikimą. Šiuos slapukus naudojame siekdami tobulinti svetainę, užtikrinti patogesnį naudojimąsi ja bei pasiūlyti jums aktualų turinį ir paslaugas. Juos galite pakeisti skiltyje „Parinktys“ arba sutikti visų slapukų naudojimu paspaudę mygtuką „Sutikti su visais“. Savo sutikimą bet kada galėsite atšaukti pakeisdami interneto naršyklės nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus. Daugiau informacijos rasite: „Slapukų politika“.