Savivaldybės būsto ir pagalbinio ūkio paskirties pastatų ir jų dalių pardavimas

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatymo (toliau – Įstatymas) 25 straipsnio 1 dalimi, savivaldybei nuosavybės teise priklausantis būstas savivaldybės tarybos sprendimu parduodamas kaina, kuri nustatoma pagal rinkos vertę, apskaičiuotą Lietuvos Respublikos turto ir verslo vertinimo pagrindų įstatymo nustatyta tvarka, ir kuri mažinama remiantis pardavimo metu Lietuvos statistikos departamento apskaičiuotu gyvenamųjų pastatų statybos sąnaudų elementų kainų pokyčiu, palyginti su 1998 m. liepos 1 d. gyvenamųjų pastatų statybos sąnaudų elementų kainomis, ir papildomai mažinama 50 procentų, šiais atvejais:

 1. kai būstą perka nuomininkai, kuriems Lietuvos Respublikos butų privatizavimo įstatyme nustatyta tvarka Lietuvos Respublikos Seimo sudaryta Butų privatizavimo komisija iki 1998 m. liepos 1 d. buvo išdavusi leidimus privatizuoti nuomojamus būstus pagal Lietuvos Respublikos butų privatizavimo įstatymą;
 2. kai būstą perka nuomininkai, kuriems teismo sprendimu pripažinta teisė privatizuoti jų nuomojamus būstus pagal Lietuvos Respublikos butų privatizavimo įstatymą;
 3. kai būstą perka nuomininkai, kurie yra iškeldinti arba dėl kurių yra priimtas sprendimas iškeldinti juos iš avarinių būstų ir patalpų, įrašytų į griaunamų namų sąrašą pagal miesto (miestelio) plėtros planą arba į visuomenės poreikiams paimamų pastatų, kurių dėl to nebuvo galima privatizuoti pagal Lietuvos Respublikos butų privatizavimo įstatymą, sąrašą;
 4. kai patalpų savininkai perka pagal Lietuvos Respublikos butų privatizavimo įstatymą privatizuotų būstų papildomą naudingąjį plotą, atsiradusį atlikus privatizuoto buto inventorizaciją, taip pat plotą, atsiradusį savivaldybės tarybos sutikimu išplėtus privatizuoto buto naudingąjį plotą arba sumažinus gyvenamojo namo bendrojo naudojimo patalpų plotą (bendrabučių privatizavimo ir pertvarkymo į butus atvejais);
 5. kai Lietuvos Respublikos vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos nustatyta tvarka parduodami nuomos pagrindais suteikti būstai grįžusiems į Lietuvos Respubliką reabilituotiems politiniams kaliniams, tremtiniams ar jų našlėms (našliams) ir jų vaikams;
 6. kai būstą perka nuomininkai, gyvenantys būstuose, kurie negrąžinti religinėms bendruomenėms ar bendrijoms, taip pat nuomininkai, kuriems suteikti kiti būstai, iškeldinus juos iš religinėms bendruomenėms ar bendrijoms grąžintų būstų;
 7. atvejais, kurie yra nustatyti Lietuvos Respublikos piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatyme ir (arba) kituose teisės aktuose, susijusiuose su jo įgyvendinimu.

Vadovaujantis Įstatymo 25 straipsnio 2 dalimi, už rinkos vertę, apskaičiuotą pagal Lietuvos Respublikos turto ir verslo vertinimo pagrindų įstatymą, Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse nustatyta tvarka įvertinus parduodamo objekto vertę pakeitusias nuomininko investicijas, savivaldybės tarybos sprendimu gali būti parduodami šie savivaldybei nuosavybės teise priklausantys būstai ir pagalbinio ūkio paskirties pastatai bei jų dalys:

 1. kambariai ir butai, kuriuos sudaro tik viena patalpa su bendro naudojimo patalpų dalimi (ir jų priklausiniai), esantys iš dalies parduodamame bute ar gyvenamajame name, teikiant pirmenybę šio buto ar gyvenamojo namo bendraturčiams, taip pat patuštinti bendrabučių kambariai, kurie savivaldybės administracijos sprendimu gali būti priskirti greta esančių parduotų būstų savininkams, kad būtų sudarytos sąlygos bendrabučio kambarius pertvarkyti į butus;
 2. būstų savininkų teisėtai naudojami pagalbinio ūkio paskirties pastatai, jų dalys (išskyrus laikinus pastatus), kitos pagalbinio ūkio paskirties patalpos, inžineriniai statiniai, teikiant pirmenybę šių būstų savininkams (bendraturčiams);
 3. gyvenamųjų namų valdose esantys pagalbinio ūkio paskirties pastatai, jų dalys, teisėtai naudojami inžineriniai statiniai, šių namų savininkams teikiant pirmenybę pagal šio straipsnio 3 dalį;
 4. būstų ir pagalbinio ūkio paskirties pastatų bendrosios dalinės nuosavybės dalis, tenkanti savivaldybės būstams ir pagalbinio ūkio paskirties pastatams, ar jos dalis pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 4.82 straipsnio 2 dalyje nustatytas sąlygas – bendraturčiams arba tretiesiems asmenims, kai ši bendrosios nuosavybės dalis ar jos dalis savivaldybės butų ir kitų patalpų valdytojo ar savininko pagal Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymą priimtu sprendimu yra pripažinta nereikalinga arba netinkama (negalima) naudoti reikmėms, susijusioms su valstybės ar savivaldybės butų ar kitų patalpų naudojimu. Parduodant bendrosios nuosavybės dalį, taikomos Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 4.79 straipsnio nuostatos;
 5. savivaldybės būstai, kurie nuomojami ne socialinio būsto nuomos sąlygomis ir kuriuose nuomininkai yra išgyvenę ne trumpiau kaip 5 metus nuo būsto nuomos sutarties sudarymo dienos, neatsižvelgiant į taikytas būsto nuomos sąlygas.

Asmuo (asmenys), pageidaujantis (-ys) įsigyti nuosavybėn nuomojamą Kauno miesto savivaldybės (toliau – Savivaldybė) būstą, Savivaldybės administracijos Nekilnojamojo turto skyriui turi pateikti:

 1. prašymą pirkti Savivaldybės būstą. Prašyme nurodomas pageidaujamo pirkti Savivaldybės būsto adresas, identifikavimo duomenys, naudojimosi juo teisinis pagrindas, informacija, kurio asmens vardu bus sudaroma Savivaldybės būsto pirkimo–pardavimo sutartis, kai Savivaldybės būste nuomos teisėmis gyvena daugiau nei vienas asmuo;
 2. dokumentą, įrodantį naudojimosi Savivaldybės būstu teisinį pagrindą. Laikotarpis, kurį asmuo yra išgyvenęs Savivaldybės būste, skaičiuojamas nuo Savivaldybės būsto nuomos sutarties sudarymo ir asmens duomenų apie gyvenamosios vietos deklaravimą Savivaldybės būste įrašymo į Lietuvos Respublikos gyventojų registrą dienos;
 3. Savivaldybės būste nuomos teise gyvenančių (deklaravusių gyvenamąją vietą) asmenų notariškai patvirtintą susitarimą (sutikimą), kurio asmens (ar asmenų) vardu bus sudaroma  pirkimo–pardavimo sutartis. Jei Savivaldybės būstą perka nuomininkas (-ai), gyvenęs (-ę) savininkui (-ams) grąžintame gyvenamajame name, jo dalyje, bute, kuriam (-iems) išduotas valstybės garantinis dokumentas (toliau – Valstybės garantija), kuriuo Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išnuomotos kitos valstybės ar savivaldybės gyvenamosios patalpos, į nuompinigius įskaičiuojant nuomotų patalpų vertę, susitarime (sutikime) turi būti nurodyta, kad Valstybės garantijos turėtojams priklausanti nepanaudota nuomos mokesčiui padengti Valstybės garantijoje nurodytos gyvenamųjų patalpų vertės pinigais dalis bus panaudota perkant Savivaldybės būstą ir atitinkama suma sumažinama perkamo Savivaldybės būsto kaina;
 4. kitus dokumentus:
 • valstybės įmonės Registrų centro išduotą (-as) pažymą (pažymas) apie asmens (ir nuomos teise kartu gyvenančių asmenų) turimą ir turėtą nuosavybės teise nekilnojamąjį turtą, esantį Lietuvos Respublikos teritorijoje, įrodančią, kad asmuo nėra įgijęs nuosavybės teise gyvenamojo namo ar buto pagal Lietuvos Respublikos butų privatizavimo įstatymą;
 • leidimą, kai asmeniui Lietuvos Respublikos butų privatizavimo įstatymo nustatyta tvarka Lietuvos Respublikos Seimo sudaryta Butų privatizavimo komisija iki 1998 m. liepos 1 d. buvo išdavusi leidimą privatizuoti jo nuomojamą Savivaldybės būstą pagal Lietuvos Respublikos butų privatizavimo įstatymą;
 • dokumentus, įrodančius reabilituoto politinio kalinio ar tremtinio teisinį statusą, giminystės ryšį, nuolatinį gyvenimą Lietuvoje, kai Savivaldybės būstas nuomos pagrindais suteiktas grįžusiam į Lietuvos Respubliką reabilituotam politiniam kaliniui, tremtiniui ar jų našliams ir vaikams.

Asmuo (asmenys), pageidaujantis (-ys) įsigyti nuosavybėn neišnuomotą kambarį ar butą, kurį sudaro tik viena patalpa su bendrojo naudojimo patalpų dalimi (ir jo priklausinius), esanti iš dalies parduodamame bute ar gyvenamajame name, Savivaldybės administracijos Nekilnojamojo turto skyriui turi pateikti:

 1. prašymą pirkti kambarį ar butą (ir jo priklausinius). Prašyme nurodomas kambario ar buto adresas ir identifikavimo duomenys;
 2. bendraturčio teisę į gyvenamąjį namą ar butą, kuriame yra pageidaujamas pirkti neišnuomotas kambarys ar butas, įrodantį dokumentą;
 3. notariškai patvirtintą bendraturčių susitarimą, jei butas ar gyvenamasis namas, kuriame parduodamas neišnuomotas kambarys ar butas, nuosavybės teise priklauso dviem ar daugiau asmenų (bendraturčių).

Asmuo (asmenys), pageidaujantis (-ys) įsigyti nuosavybėn Savivaldybės pagalbinio ūkio paskirties pastatą, inžinerinį statinį (toliau – ūkio pastatas) jo dalį, (išskyrus laikinus pastatus) Savivaldybės administracijos Nekilnojamojo turto skyriui turi pateikti:

 1. prašymą pirkti ūkio pastatą, jo dalį (išskyrus laikinus pastatus). Prašyme nurodomas ūkio pastato adresas, identifikavimo duomenys, naudojimosi juo teisinis pagrindas (kai pareiškėjas teisėtai naudojasi pagalbinio ūkio paskirties pastatu), pageidaujama pirkti ūkio pastato dalis;
 2. dokumentą, įrodantį naudojimosi ūkio pastatu teisinį pagrindą (kai asmuo teisėtai naudojasi ūkio pastatu);
 3. dokumentą, įrodantį nuosavybės teisę į gyvenamąjį namą (būstą), kurio valdoje yra norimas pirkti ūkio pastatas.

Asmuo (asmenys), pageidaujantis (-ys) įsigyti būsto ar pagalbinio ūkio paskirties pastato bendrosios dalinės nuosavybės dalį, tenkančią Savivaldybės būstui ar pagalbinio ūkio paskirties pastatui, pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 4.82 straipsnio 2 dalyje nustatytas sąlygas, Savivaldybės administracijos Nekilnojamojo turto skyriui turi pateikti:

 1. prašymą pirkti būsto ar pagalbinio ūkio paskirties pastatų bendrosios dalinės nuosavybės dalį. Prašyme nurodomas būsto ar pagalbinio ūkio paskirties pastato adresas, identifikavimo duomenys, pageidaujamos pirkti bendrosios dalinės nuosavybės dalis;
 2. dokumentą, įrodantį nuosavybės teisę į būsto ar pagalbinio ūkio paskirties pastato Nekilnojamojo turto registre atskiru turtiniu vienetu įregistruotos bendrosios dalinės nuosavybės dalį.

Asmuo, kurio skolinio įsipareigojimo įvykdymą užtikrins kredito įstaiga, nekilnojamojo turto pardavimo procedūrų vykdytojui pateikia kredito įstaigos išduotą mokėjimo garantiją.

Asmenų, pageidaujančių pirkti Savivaldybės būstą ir (ar) ūkio pastatus, prašymai nagrinėjami ir pardavimo procedūros vykdomos kiekvienu Įstatymo 25 straipsnio 1 ir 2 dalies nurodytu atveju atskirai pagal prašymo užregistravimo datą.

Nekilnojamojo turto skyriaus Disponavimo turtu ir žemės sklypų valdymo poskyris: J. Gruodžio g. 9, Kaune, 302 kab.

Nekilnojamojo turto skyriaus Disponavimo turtu ir žemės sklypų valdymo poskyrio vyr. specialistės:

Rosita Petraitienė – J. Gruodžio g. 9, 304 kab., tel. (8 37) 20 46 31

Dangira Naujokienė – J. Gruodžio g. 9, 304 kab., tel. (8 37) 20 46 31

Diana Macijauskienė – J. Gruodžio g. 9, 306 kab., tel. (8 37) 20 30 89

Atnaujinimo data: 2024-05-21
Paslaugos gavėjas: Fizinis asmuo
Suteikimo trukmė: 60 d. d.
Atsakingi
Padalinys Vadovas Vykdytojas
Nekilnojamojo turto skyrius Olga Ridzevičienė,
+370 37 42 26 20
Diana Macijauskienė,
+370 37 20 30 89
Dangira Naujokienė,
+370 37 20 46 31
Rosita Petraitienė,
+370 37 20 46 31
Įvertinkite šią paslaugą
Nėra vertinimų.
Prašome palaukti...

Šioje svetainėje naudojami mūsų ir trečiųjų šalių slapukai. Jūsų sutikimas nereikalingas dėl būtinųjų slapukų, kurie padeda mums valdyti interneto svetainę ir užtikrinti jos apsaugą, naudojimo. Norėdami naudoti statistikos, analitikos ir rinkodaros slapukus, turime gauti jūsų sutikimą. Šiuos slapukus naudojame siekdami tobulinti svetainę, užtikrinti patogesnį naudojimąsi ja bei pasiūlyti jums aktualų turinį ir paslaugas. Juos galite pakeisti skiltyje „Parinktys“ arba sutikti visų slapukų naudojimu paspaudę mygtuką „Sutikti su visais“. Savo sutikimą bet kada galėsite atšaukti pakeisdami interneto naršyklės nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus. Daugiau informacijos rasite: „Slapukų politika“.