Savivaldybės saugomų kultūros paveldo objektų tvarkybos darbų projektavimo sąlygų išdavimas

Savivaldybių administracijų padaliniai atsakingi už nekilnojamųjų kultūros vertybių apsaugą rengia, tvirtina ir išduoda savivaldybės saugomų kultūros paveldo objektų ir kultūros paveldo statinių projektavimo sąlygas tvarkybos darbų projektams rengti. Projektavimo sąlygos išduodamos kultūros paveldo objektų valdytojams arba jų įgaliotiems asmenims (toliau – pareiškėjai). Projektavimo sąlygos išduodamos per 15 darbo dienų nuo prašymo gavimo dienos. Projektavimo sąlygoms gauti pareiškėjas pateikia Tvarkybos darbų projektavimo sąlygų išdavimo taisyklių 1 priede nurodytos formos prašymą. Prie prašymo pridedami šie dokumentai:
1. kultūros paveldo objekto valdymo teisę patvirtinančio dokumento kopija;
2. įgaliojimo kopija (jeigu prašymą paduoda valdytojo įgaliotas asmuo);
3. du egzemplioriai projektinių pasiūlymų (privaloma tik rengiant restauravimo darbų projektą), parengtų pagal paveldo tvarkybos reglamentu PTR 3.06.01:2014 „Kultūros paveldo tvarkybos darbų projektų rengimo taisyklės“, patvirtintu Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2007 m. birželio 4 d. įsakymu Nr. ĮV-329 „Dėl paveldo tvarkybos reglamento PTR 3.06.01:2014 „Kultūros paveldo tvarkybos darbų projektų rengimo taisyklės“ patvirtinimo“, nustatytus reikalavimus.
Prašymas netenkinamas, jei planuojami darbai kelia kultūros paveldo vertybės vertingųjų savybių sužalojimo, kultūros paveldo vertybės ar jos dalies sunaikinimo grėsmę.
Projektavimo sąlygose nurodoma:
1. tvarkybos darbų rūšis ar rūšys, kurioms išduodamos projektavimo sąlygos;
2. konkretūs paveldosaugos reikalavimai, turintys užtikrinti autentiškumo ir vertingųjų savybių išsaugojimą arba minimalų jų keitimą, pritaikant kultūros paveldo objektą naudojimui;
3. privalomi atlikti taikomieji bei kiti tyrimai.
Dokumentai priimami: Kauno miesto savivaldybės administracijos Kultūros paveldo skyrius, J. Gruodžio g. 9, Kaunas, el. p. kulturos.paveldo.skyrius@kaunas.lt . Tel.  8 (37) 42 27 43, (8 37) 42 42 05.

Skyriaus darbo laikas: Pr.-Kt. 8.00-12.00 – 12.45-17.00 val. Pn. 8.00-12.00 – 12.45-15.45 val.

Atnaujinimo data: 2019-07-30
Paslaugos gavėjas: Fiziniai ir Juridiniai asmenys
Suteikimo trukmė: 15 d. d.
Atsakingi
Padalinys Vadovas Vykdytojas
Kultūros paveldo skyrius Saulius Rimas,
(8 37) 42 42 05
Saulius Rimas,
(8 37) 42 42 05