Senyvo amžiaus asmenų, suaugusių asmenų su negalia ir vaikų su negalia dienos socialinės globos institucijoje organizavimas

Dienos socialinė globa institucijoje  – tai asmeniui teikiama kompleksinė, nuolatinės specialistų priežiūros reikalaujanti pagalba dienos metu įstaigoje.
Asmuo (vienas iš suaugusių šeimos narių) ar jo globėjas, rūpintojas dėl socialinių paslaugų gavimo kreipiasi į Kauno miesto socialinių paslaugų centro socialinius darbuotojus seniūnijoje pagal gyvenamąją vietą ir pateikia:

  1. prašymą-paraišką socialinėms paslaugoms gauti (SP-8 forma, patvirtinta Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2005 m. birželio 27 d. įsakymu Nr. A1-183 „Dėl kai kurių socialinei paramai gauti reikalingų formų patvirtinimo“);
  2. asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, išskyrus atvejus, kai dėl atitinkamos socialinės paslaugos skyrimo kreipiamasi elektroniniu būdu. Asmuo, pateikdamas prašymą elektroniniu būdu, patvirtina savo tapatybę elektroniniu parašu arba kitais būdais, nustatytais Lietuvos Respublikos teisės aktuose;
  3. pažymą apie deklaruotą gyvenamąją vietą arba pažymą, patvirtinančią, kad jis yra įtrauktas į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą (tik tuo atveju, kai nėra duomenų gyvenamosios vietos apskaitos dokumentuose);
  4. informaciją apie asmens (šeimos) pajamas ir asmens turtą (tuo atveju, kai šios informacijos nėra Savivaldybės duomenų bazėje);
  5. išrašą iš medicininių dokumentų (F027/a) su gydytojo išvada iš sveikatos priežiūros įstaigos, kad asmuo neserga ūmiomis infekcinėmis ar kitomis pavojingomis užkrečiamomis ligomis ir ūmia psichoze;
  6. neįgaliojo pažymėjimo (neįgalumo lygio pažymos, darbingumo lygio pažymos, pažymos dėl specialiųjų poreikių lygio nustatymo) ir (ar) specialiojo nuolatinės slaugos ar nuolatinės priežiūros (pagalbos) poreikio nustatymo pažymos kopijas.

PASTABA. Socialinis darbuotojas gali paprašyti papildomų dokumentų, reikalingų asmens socialinei situacijai įvertinti ar socialinės globos poreikiui pagrįsti.
Kreiptis į:

Aušrelė Gališanskienė
Socialinio darbo organizatorė Aleksoto seniūnijoje, Veiverių g. 132

 8-674 96872

a.galisanskiene@kaunospc.lt

Virginija Mozūrienė
Socialinio darbo organizatorė Centro seniūnijoje, Šv.Gertrūdos g. 7

 8-674 96871

 v.mozuriene@kaunospc.lt

Rasa Vaičiūnienė
Socialinio darbo organizatorė Dainavos seniūnijoje, V.Krėvės pr. 41A

 8-674 96404

r.vaiciuniene@kaunospc.lt

Ieva Krikščiūnaitė
Socialinio darbo organizatorė Dainavos seniūnijoje, V.Krėvės pr. 41A

 8-672 39457

i.kriksciunaite@kaunospc.lt

Dovilė Smičiūtė
Socialinio darbo organizatorė, Dainavos seniūnijoje (V. Krėvės pr. 41A)

 8-615 21595

 d.smiciute@kaunospc.lt

Lina Danilevičienė
Socialinio darbo organizatorė Eigulių seniūnijoje, P.Plechavičiaus g.9A

 8-674 96831

l.danileviciene@kaunospc.lt

Neringa Šipelė
Socialinio darbo organizatorė Eigulių seniūnijoje, P.Plechavičiaus g.9A

 8-674 64256

 n.sipele@kaunospc.lt

Diana Juškauskienė
Socialinio darbo organizatorė Gričiupio seniūnijoje, Gričiupio g. 11

 8-674 96374

d.juskauskiene@kaunospc.lt

Žydrė Jurgevičiūtė
Socialinio darbo organizatorė Panemunės seniūnijoje, Vaidoto g. 115

 8-674 96782

z.jurgeviciute@kaunospc.lt

Adelina Bandzevičiūtė
Socialinio darbo organizatorė Petrašiūnų seniūnijoje, R.Kalantos g.57

 8-674 96617

a.bandzeviciute@kaunospc.lt

Raimonda Zinkevičienė
Socialinio darbo organizatorė Šančių seniūnijoje, A.Juozapavičiaus pr. 84

 8-674 96523

r.zinkeviciene@kaunospc.lt

Danutė Čibirauskaitė
Socialinio darbo organizatorė Šilainių seniūnijoje, Baltų pr. 53

 8-674 96752

d.cibirauskaite@kaunospc.lt

Dainora Mockienė
Socialinio darbo organizatorė Šilainių seniūnijoje, Baltų pr. 53

 8-687 24907

 d.mockiene@kaunospc.lt

Leda Petraškienė
Socialinio darbo organizatorė Vilijampolės seniūnijoje, Lampėdžių g. 10

 8-674 96709

l.petraskiene@kaunospc.lt

Almina Daujotienė
Socialinio darbo organizatorė Žaliakalnio seniūnijoje, Partizanų g. 5

 8-674 96627

 a.daujotiene@kaunospc.lt

DARBO LAIKAS
Pirmadienis - ketvirtadienis: 8.00 - 17.00 val.;
Penktadienis: 8.00 - 15.45 val.;
(prieššventinėmis dienomis - viena valanda trumpiau.)

Įstaigos, teikiančios dienos socialinės globos paslaugas įstaigoje Kauno miesto gyventojams, laisvų vietų skaičius įstaigose ir paslaugų gavėjų laukiančių eilėje skaičius (duomenys tikslinami kiekvieną savaitės darbo pirmadienį)

Įstaigos pavadinimas Įstaigos padalinys Laisvų vietų skaičius Laukiančių eilėje asmenų skaičius
Kauno miesto socialinių paslaugų centras Senyvo amžiaus asmenims su negalia 0 4
Kauno neįgaliojo jaunimo užimtumo centras Suaugusiems asmenims su negalia 1 -
Vilijampolės socialinės globos namai Vaikams su negalia - 3
Suaugusiems su negalia - -
VŠĮ Kauno Panemunės socialinės globos namai Senyvo amžiaus asmenys 0 13
Atnaujinimo data: 2019-09-17
Paslaugos gavėjas: Fizinis asmuo
Suteikimo trukmė: 10 d. d.
Atsakingi
Padalinys Vadovas Vykdytojas
Socialinių paslaugų skyrius Guoda Vaičekauskaitė,
(8 37) 32 06 25
Vilma Sungailienė,
(8 37) 20 70 68
Rasa Gelgotienė,
(8 37) 20 70 68
Prašymo forma: Prašymas paraiška
Priedai, teisės aktai:

1. LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ N U T A R I M A S DĖL MOKĖJIMO UŽ SOCIALINES PASLAUGAS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO 2006 m. birželio 14 d. Nr. 583
2. LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRAS Į S A K Y M A S DĖL SOCIALINIŲ PASLAUGŲ KATALOGO PATVIRTINIMO 2006 m. balandžio 5 d. Nr. A1-93
3. LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRO Į S A K Y M A S DĖL ASMENS (ŠEIMOS) SOCIALINIŲ PASLAUGŲ POREIKIO NUSTATYMO IR SKYRIMO TVARKOS APRAŠO IR SENYVO AMŽIAUS ASMENS BEI SUAUGUSIO ASMENS SU NEGALIA SOCIALINĖS GLOBOS POREIKIO NUSTATYMO METODIKOS PATVIRTINIMO 2006 m. balandžio 5 d. Nr. A1-94
4. LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRO Į S A K Y M A S DĖL ASMENS (ŠEIMOS) SOCIALINIŲ PASLAUGŲ POREIKIO NUSTATYMO IR SKYRIMO TVARKOS APRAŠO IR SENYVO AMŽIAUS ASMENS BEI SUAUGUSIO ASMENS SU NEGALIA SOCIALINĖS GLOBOS POREIKIO NUSTATYMO METODIKOS PATVIRTINIMO 2006 m. balandžio 5 d. Nr. A1-94
5. KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA SPRENDIMAS DĖL ASMENS (ŠEIMOS) SOCIALINIŲ PASLAUGŲ POREIKIO NUSTATYMO IR SOCIALINIŲ PASLAUGŲ SKYRIMO KAUNO MIESTE TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO 2017 m. gegužės 23 d. Nr. T-309
6. KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA SPRENDIMAS DĖL KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2017 M. gruodžio 19 D. SPRENDIMO NR. T-821 „DĖL KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS GYVENTOJŲ MOKĖJIMO UŽ SOCIALINES PASLAUGAS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“
7. LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINIŲ PASLAUGŲ ĮSTATYMAS 2006 m. sausio 19 d. Nr. X-493
8. LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRO Į S A K Y M A S DĖL KAI KURIŲ SOCIALINEI PARAMAI GAUTI REIKALINGŲ FORMŲ PATVIRTINIMO 2005 m. birželio 27 d. Nr. A1-183