Specialiųjų reikalavimų išdavimas

Gavus statytojo prašymą, Miesto planavimo ir architektūros skyriaus specialistai patikrina ar statytojo planai neprieštarauja Kauno miesto bendrojo plano, parengtų detaliųjų planų sprendiniams, pateikia paraiškas Kultūros paveldo departamentui prie Kultūros ministerijos (Kauno teritoriniam skyriui) ir saugomos teritorijos direkcijai dėl specialiųjų paveldosaugos reikalavimų / specialiųjų saugomos teritorijos tvarkymo ir apsaugos reikalavimų parengimo,  nustato specialiuosius architektūros reikalavimus statinio (statinių) statybai, parengia ir  ir išduoda specialiuosius reikalavimus.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos statybos įstatymo 53 straipsnio  1 dalies nuostatomis,  prašymai specialiesiems reikalavimams teikiami naudojantis Lietuvos Respublikos statybos leidimų ir statybos valstybinės priežiūros informacine sistema „Infostatyba“.  www.planuojustatyti.lt

Pateikiami šie dokumentai: 

1.      Nustatytos formos prašymas (privaloma užpildyti visus punktus);
2.      Žemės sklypo nuosavybės ar kitą valdymo ir naudojimo teisę patvirtinantys dokumentai;
3.      Žemės sklypo ribų planas (jei sklypas suformuotas);.
4.      Statinio kadastro duomenų byla;
5.      Projektiniai pasiūlymai (kai juos rengti privaloma aplinkos ministro nustatytais atvejais), suderinti su LR Statybos įstatymo 14 str. 1 dalies 13 ir 16 punktuose nurodytais asmenimis;
6.      Rašytiniai sutikimai asmenų, nurodytų LR Statybos įstatymo 14 str. 1 dalies 13 ir 16 punktuose (kai projektiniai pasiūlymai nebuvo rengti);
7.      Projektiniai pasiūlymai (kai juos rengti neprivaloma, tačiau būtina įvertinti projektuojamo statinio architektūros ir kitų pagrindinių sprendinių idėjos galimą poveikį nekilnojamajam kultūros paveldui ir projektiniai pasiūlymai reikalingi specialiesiems paveldosaugos reikalavimams nustatyti), vadovaujantis  kultūros ministro 2014-12-18 įsakymu Nr. ĮV-975 „Dėl specialiųjų paveldosaugos reikalavimų (Laikinųjų apsaugos reglamentų) turinio ir išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“;

Dėl detalesnės informacijos kreiptis telefonais: (8 37) 42 44 43.

Atnaujinimo data: 2019-07-29
Paslaugos gavėjas: Fiziniai ir Juridiniai asmenys
Suteikimo trukmė: 16 d. d.
Atsakingi
Padalinys Vadovas Vykdytojas
Miesto planavimo ir architektūros skyrius Nerijus Valatkevičius,
(8 37) 42 46 04
Lolita Rakevičienė,
(8 37) 42 44 43