Sutikimų tiesti susisiekimo komunikacijas, inžinerinius tinklus ir statyti jiems funkcionuoti būtinus statinius, įrengti plokščiuosius horizontalius inžinerinius statinius, skirtus daugiabučių gyventojų reikmėms, valstybinėje žemėje, kurioje nesuformuoti žemės sklypai, išdavimas

Kauno miesto savivaldybės meras arba Kauno miesto savivaldybės administracijos direktorius, įgaliotas Kauno miesto savivaldybės mero, atsižvelgdamas į asmens, pageidaujančio tiesti susisiekimo komunikacijas, inžinerinius tinklus ir statyti jiems funkcionuoti būtinus statinius, įrengti plokščiuosius horizontalius inžinerinius statinius, skirtus daugiabučių gyventojų reikmėms (toliau – Plokštieji horizontalūs inžineriniai statiniai), valstybinėje žemėje, kurioje nesuformuoti žemės sklypai, per Žemės informacinę sistemą (toliau – ŽIS) pateiktą prašymą (toliau – Prašymas), išduoda sutikimą tiesti susisiekimo komunikacijas, inžinerinius tinklus ir statyti jiems funkcionuoti būtinus statinius, įrengti Plokščiuosius horizontalius inžinerinius statinius valstybinėje žemėje, kurioje nesuformuoti žemės sklypai (toliau – Sutikimas) (arba atsisako jį išduoti).

Sutikimas suteikia teisę tiesti šias susisiekimo komunikacijas, inžinerinius tinklus ir statyti jiems funkcionuoti būtinus statinius, jais naudotis bei juos aptarnauti:

 1. Susisiekimo komunikacijas, kurios pagal Statybos techninį reglamentą STR 1.01.03:2017 „Statinių klasifikavimas“, patvirtintą Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. spalio 27 d. įsakymu Nr. D1-713 „Dėl statybos techninio reglamento STR 1.01.03:2017 „Statinių klasifikavimas“ patvirtinimo“ (toliau – STR „Statinių klasifikavimas“), nėra priskiriamos nesudėtingų statinių kategorijoms, ir joms funkcionuoti būtinus statinius.
 2. Susisiekimo komunikacijas, nurodytas STR „Statinių klasifikavimas“ 3 lentelės 1.1 ir 1.2 papunkčiuose, ir joms funkcionuoti būtinus statinius.
 3. Inžinerinius tinklus, kurie pagal STR „Statinių klasifikavimas“ nėra priskiriami nesudėtingų statinių kategorijoms, ir jiems funkcionuoti būtinus statinius.
 4. Inžinerinius tinklus, nurodytus STR „Statinių klasifikavimas“ 3 lentelės 2.1–2.2, 2.4–2.5 papunkčiuose, ir jiems funkcionuoti būtinus statinius.
 5. Vietinius inžinerinius tinklus, reikalingus konkrečiam statiniui aptarnauti, nurodytus STR „Statinių klasifikavimas“ 3 lentelės 2.1–2.2, 2.4–2.5 papunkčiuose ir jiems funkcionuoti būtinus statinius.
 6. Plokščiuosius horizontalius inžinerinius statinius, nurodytus Statybos techninio reglamento STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Nebaigto statinio registravimas ir perleidimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“ patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. gruodžio 12 d. įsakymu Nr. D1-878 „Dėl Statybos techninio reglamento STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Nebaigto statinio registravimas ir perleidimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“ patvirtinimo“, 4 priedo 1.6 papunktyje.

Sutikimas išduodamas susisiekimo komunikacijų, inžinerinių tinklų tiesimo ir jiems funkcionuoti būtinų statinių statybos, Plokščiųjų horizontalių inžinerinių statinių įrengimo darbų užsakovui (statytojui).

Asmuo, pageidaujantis gauti Sutikimą, per ŽIS, kurios nuoroda viešinama per Topografijos, inžinerinės infrastruktūros, teritorijų planavimo ir statybos elektroninių vartų informacinę sistemą  www.planuojustatau.lt (pasirinkti „Paslaugų katalogas", pasirinkti „ŽIS"), inicijuoja sutikimų tiesti susisiekimo komunikacijas, inžinerinius tinklus ir statyti jiems funkcionuoti būtinus statinius, įrengti Plokščiuosius horizontalius inžinerinius statinius valstybinėje žemėje, kurioje nesuformuoti žemės sklypai, išdavimo elektroninę paslaugą ir joje pateikia:

 1. Užpildytą Prašymo, išduoti Sutikimą formą.
 2. Naudodamasis Sutikimo paslaugos priemonėmis įkelia (*.dwg arba *. shp formatu) arba įbraižo planuojamas tiesti susisiekimo komunikacijas, inžinerinius tinklus ir statyti jiems funkcionuoti būtinus statinius, planuojamus įrengti Plokščiuosius horizontalius inžinerinius statinius.  Brėžinyje turi būti nurodytos tik tos planuojamų tiesti susisiekimo komunikacijų, inžinerinių tinklų ir planuojamų statyti jiems funkcionuoti būtinų statinių bei planuojamų įrengti Plokščiųjų horizontalių inžinerinių statinių dalys, kurias planuojama tiesti / statyti valstybinėje žemėje, kurioje nesuformuoti žemės sklypai.
 3. Patvirtintą teritorijų planavimo dokumentą ar žemės valdos projektą, kuriame numatyta tiesti susisiekimo komunikacijas, inžinerinius tinklus ir statyti jiems funkcionuoti būtinus statinius, planuojamus įrengti Plokščiuosius horizontalius inžinerinius statinius, kai jis yra parengtas. Patvirtintą teritorijų planavimo dokumentą ar žemės valdos projektą privaloma pateikti, kai planuojama tiesti Taisyklių 5.1, 5.3 ir 5.4 papunkčiuose nurodytas susisiekimo komunikacijas ar inžinerinius tinklus.
 4. Suderinimą patvirtinantį dokumentą (-us) toliau nurodytais atvejais (išskyrus  atvejus, kai rengiami kilnojamųjų elektros energetikos objektų ir įrenginių įrengimo projektai, nurodyti Elektros įrenginių įrengimo bendrųjų taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012 m. vasario 3 d. įsakymu Nr. 1-22 „Dėl Elektros įrenginių įrengimo bendrųjų taisyklių patvirtinimo“, 248.6 papunktyje):

4.1 kai tiesti susisiekimo komunikacijas, inžinerinius tinklus ir statyti jiems funkcionuoti būtinus statinius, įrengti Plokščiuosius horizontalius inžinerinius statinius planuojama esamų statinių ir įrenginių (kelių (gatvių), magistralinių dujotiekių, aukštos įtampos elektros linijų ar kt.) apsaugos juostoje ar zonoje, – šių statinių ar įrenginių savininko ir / ar valdytojo derinimą;

4.2. kai tiesti susisiekimo komunikacijas, inžinerinius tinklus ir statyti jiems funkcionuoti būtinus statinius planuojama valstybinės reikšmės mišku ar želdiniais užimtame valstybinės žemės plote, pateikiamas Savivaldybės administracijos Aplinkos apsaugos skyriaus derinimas;

4.3. kai tiesti susisiekimo komunikacijas, inžinerinius tinklus ir statyti jiems funkcionuoti būtinus statinius, įrengti Plokščiuosius horizontalius inžinerinius statinius planuojama valstybinių parkų, valstybinių ir biosferos rezervatų teritorijose, – atitinkamo valstybinio parko, valstybinio ar biosferos rezervato direkcijos derinimą;

4.4. kai tiesti susisiekimo komunikacijas, inžinerinius tinklus ir statyti jiems funkcionuoti būtinus statinius, įrengti Plokščiuosius horizontalius inžinerinius statinius planuojama kultūros paveldo objektų teritorijose, jų apsaugos zonose, – Kultūros paveldo departamento prie Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos teritorinio padalinio derinimą;

4.5. kai planuojama įrengti Plokščiuosius horizontalius inžinerinius statinius, – daugiabučių gyvenamųjų namų savininkų bendrijos (toliau – Bendrija), kaip tai nurodyta Lietuvos Respublikos daugiabučių gyvenamųjų namų ir kitos paskirties pastatų savininkų bendrijų įstatymo 2 straipsnio 7 dalyje, derinimą. Tais atvejais, kai nėra įsteigtos Bendrijos, pateikiamas daugiabučių gyvenamųjų namų savininkų daugumos raštu išreikšta valia įrengti Plokščiuosius horizontalius inžinerinius statinius, kurią pateikia daugiabučių namų bendrojo naudojimo objektų administravimo paslaugas teikiančios įmonės (daugiabučių administratoriai).

Institucijų ir asmenų derinimą įrodantis dokumentas pateikiamas Sutikimo paslaugos priemonėmis *.pdf formatu.

5. Statytojo įgaliojimas pateikti Prašymą, jeigu Prašymą teikia įgaliotas asmuo.

Kauno miesto savivaldybės administracijos Nekilnojamojo turto skyriaus Disponavimo turtu ir žemės sklypų valdymo poskyris: J. Gruodžio g. 9, Kaune.

Kauno miesto savivaldybės administracijos Nekilnojamojo turto skyriaus Disponavimo turtu ir žemės sklypų valdymo poskyrio specialistė Laima Jančiukaitė – J. Gruodžio g. 9, Kaunas, 310 kab., tel. (8 37) 204 702.

 

Atnaujinimo data: 2024-02-26
Paslaugos gavėjas: Fiziniai ir Juridiniai asmenys
Suteikimo trukmė: 10 d. d.
Atsakingi
Padalinys Vadovas Vykdytojas
Nekilnojamojo turto skyrius Olga Ridzevičienė,
+370 37 42 26 20
Laima Jančiukaitė,
+370 37 20 47 02
Prašymo forma: 1 Paslaugos aprašymo dėl Sutikimas tiesti komunikacijas priedas (prašymo forma)
Priedai, teisės aktai:
 1. Lietuvos Respublikos žemės įstatymas
 2. Lietuvos Respublikos statybos įstatymas
 3. Statybos techninis reglamentas STR 1.01.03:2017 „Statinių klasifikavimas“, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. spalio 27 d. įsakymu Nr. D1-713 „Dėl statybos techninio reglamento STR 1.01.03:2017 „Statinių klasifikavimas“ patvirtinimo“
 4. Statybos techninis reglamentas STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Nebaigto statinio registravimas ir perleidimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. gruodžio 12 d. įsakymu Nr. D1-878 „Dėl statybos techninio reglamento STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Nebaigto statinio registravimas ir perleidimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“ patvirtinimo“
 5. Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymas
 6. Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymas
 7. Kauno miesto savivaldybės sutikimų tiesti susisiekimo komunikacijas, inžinerinius tinklus ir statyti jiems funkcionuoti būtinus statinius, įrengti plokščiuosius horizontalius inžinerinius statinius, skirtus daugiabučių gyventojų reikmėms, valstybinėje žemėje, kurioje nesuformuoti žemės sklypai, išdavimo taisyklės, patvirtintos Kauno miesto savivaldybės tarybos 2024-02-13 sprendimu Nr. T-50 „Dėl Kauno miesto savivaldybės sutikimų tiesti susisiekimo komunikacijas, inžinerinius tinklus ir statyti jiems funkcionuoti būtinus statinius, įrengti plokščiuosius horizontalius inžinerinius statinius, skirtus daugiabučių namų gyventojų reikmėms, valstybinėje žemėje, kurioje nesuformuoti žemės sklypai, išdavimo taisyklių patvirtinimo“
Įvertinkite šią paslaugą
Nėra vertinimų.
Prašome palaukti...

Šioje svetainėje naudojami mūsų ir trečiųjų šalių slapukai. Jūsų sutikimas nereikalingas dėl būtinųjų slapukų, kurie padeda mums valdyti interneto svetainę ir užtikrinti jos apsaugą, naudojimo. Norėdami naudoti statistikos, analitikos ir rinkodaros slapukus, turime gauti jūsų sutikimą. Šiuos slapukus naudojame siekdami tobulinti svetainę, užtikrinti patogesnį naudojimąsi ja bei pasiūlyti jums aktualų turinį ir paslaugas. Juos galite pakeisti skiltyje „Parinktys“ arba sutikti visų slapukų naudojimu paspaudę mygtuką „Sutikti su visais“. Savo sutikimą bet kada galėsite atšaukti pakeisdami interneto naršyklės nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus. Daugiau informacijos rasite: „Slapukų politika“.