Dublikatų išdavimas

Jei prarandamas ar sugadinamas popierinės formos licencijos verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais (toliau – licencija) originalas, juridinio asmens ar užsienio juridinio asmens filialo pageidavimu jam gali būti išduotas popierinis licencijos dublikatas.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti įmonė
Juridinis asmuo ar užsienio juridinio asmens filialas (toliau - įmonė), norintis gauti licencijos dublikatą, Klientų aptarnavimo skyriui per atstumą, elektroninėmis priemonėmis ar tiesiogiai per Klientų aptarnavimo skyriaus Asmenų aptarnavimo poskyrį pateikia paraišką išduoti licencijos dublikatą, kurioje nurodoma:
1. įmonės pavadinimas, teisinė forma, kodas ir buveinė, elektroninio pašto adresas (jeigu įmonė jį turi);
2. priežastis, dėl kurios prašoma išduoti licencijos dublikatą;
3. prarastos arba sugadintos licencijos rūšis, numeris ir išdavimo data;
4. kokiu būdu (tiesiogiai per Asmenų aptarnavimo poskyrį, per atstumą (paštu) ar elektroninėmis priemonėmis) įmonė norėtų gauti licencijos dublikatą ir su šio dublikato išdavimu susijusius pranešimus.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)
Klientų aptarnavimo skyrius patikrina valstybės rinkliavos už licencijos dublikato išdavimą sumokėjimo faktą.

Sprendimas dėl licencijos dublikato išdavimo turi būti priimtas ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo paraiškos licencijos dublikatui išduoti gavimo dienos. Jeigu paraiška nevisiškai, netaisyklingai užpildyta, Klientų aptarnavimo skyrius ne vėliau kaip per 2 darbo dienas nuo paraiškos išduoti licencijos dublikatą gavimo šioje paraiškoje nurodytu būdu praneša apie tai įmonei ir nustato ne trumpesnį kaip 5 darbo dienų terminą nuo pranešimo gavimo patikslintai paraiškai pateikti. Įmonė turi ištaisyti šiuos trūkumus ir per 5 darbo dienas pateikti patikslintą paraišką išduoti licencijos dublikatą. Šiuo atveju terminas licencijos dublikatui išduoti skaičiuojamas nuo patikslintos paraiškos išduoti licencijos dublikatą gavimo licenciją išduodančioje institucijoje dienos. Licencijos dublikatas išduodamas su žyma „Dublikatas“ paraiškoje išduoti licencijos dublikatą nurodytu būdu.
Jeigu licencijos dublikatas išduodamas dėl to, kad sugadintas popierinės formos licencijos originalas, įmonė privalo grąžinti popierinės formos licencijos originalą Klientų aptarnavimo skyriui.

Prašymai priimami Interesantų priimamojo 3 darbo vietoje

Dėl detalesnės informacijos kreiptis telefonu (8 37) 42 50 40.

Atnaujinimo data: 2019-06-28
Paslaugos gavėjas: Juridinis asmuo
Suteikimo trukmė: 5 d. d.
Atsakingi
Padalinys Vadovas Vykdytojas
Klientų aptarnavimo skyrius Rasa Irena Palevičienė,
(8 37) 42 47 85
Meilė Eugenija Žutautienė,
(8 37) 42 50 40
Gavėjas: Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos
Gavėjo bankas: Swedbank bankas
Sąskaitos numeris: LT24 7300 0101 1239 4300
Įmokos kodas: 52419
Aprašymas:

Už licencijos verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais dublikato išdavimą imama 112 eurų valstybės rinkliava.

Mokesčio pavadinimas: Valstybės rinkliava už tabako licencijos dublikato išdavimą.

Už Kauno miesto savivaldybės teikiamas paslaugas asmenys, turintys mokėjimo korteles, gali sumokėti naudodamiesi elektroniniais kortelių skaitytuvais, įrengtais Klientų aptarnavimo skyriaus Asmenų aptarnavimo poskyryje. Atlikus mokėjimo operaciją, elektroninis kortelių skaitytuvas išduoda apmokėjimo kvitą, kuris gali būti pateiktas kaip atsiskaitymą patvirtinantis dokumentas.

VMI renkami mokesčiai, rinkliavos ir įmokos mokami ir šiuose bankuose į biudžeto pajamų surenkamąsias sąskaitas:
Banko pavadinimas / Sąskaitos Nr.
Luminor Bank AS LT74 4010 0510 0132 4763
AB SEB bankas LT05 7044 0600 0788 7175
Akcinė bendrovė Šiaulių bankas LT32 7180 0000 0014 1038
Danske Bank A/S Lietuvos filialas LT74 7400 0000 0872 3870
Nordea Bank Finland Plc Lietuvos skyrius LT12 2140 0300 0268 0220
Uždaroji akcinė bendrovė Medicinos bankas LT42 7230 0000 0012 0025