Licencijų verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais PATIKSLINIMAS

Licencija verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais turi būti patikslinta, kai:
1. juridinis asmuo reorganizuojamas ir dėl to keičiasi licencijoje nurodyti duomenys;
2. numatomos papildomos ar keičiamos mažmeninės prekybos vietos arba keleiviams vežti skirtos transporto priemonės, arba sandėliai, kuriuose laikomi ir paskirstomi tabako gaminiai, arba automobilinių parduotuvių aptarnaujamų miestelių ir kaimų pavadinimai (šiuo atveju turi būti patikslinta licencija verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais).

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti įmonė
Turintis licenciją ir norintis ją patikslinti juridinio asmens ar užsienio juridinio asmens filialas (toliau - įmonė) pateikia:
1. Paraišką, kurioje nurodoma:
1.1. įmonės pavadinimas, teisinė forma, kodas, buveinė ir elektroninio pašto adresas (jeigu įmonė turi);
1.2. turimos licencijos rūšis, numeris ir išdavimo data;
1.3. priežastis, dėl kurios prašoma patikslinti licenciją;
1.4. duomenys, kurie turi būti nurodyti licencijoje arba atitinkamai iš jos išbraukti;
1.5. kokiu būdu (per atstumą, elektroninėmis priemonėmis per kontaktinį centrą arba tiesiogiai) įmonė norėtų gauti su licencijos patikslinimu susijusius licencijas išduodančios institucijos pranešimus.
2. Licencijos originalą, jeigu įmonei buvo išduota popierinės formos licencija (pateikiama licencijas išduodančiai institucijai priėmus sprendimą patikslinti licenciją).

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)
Licencijų, leidimų ir paslaugų skyrius patikrina valstybės rinkliavos už licencijos patikslinimą sumokėjimo faktą.

Licencijų, leidimų ir paslaugų skyrius, patikrinęs įmonės paraišką patikslinti licenciją ir nustatęs, kad paraiška nevisiškai arba netaisyklingai užpildyta arba joje pateikti neteisingi duomenys, ir nustačiusi, kad atitinkama paraiška nevisiškai ar netaisyklingai užpildyta arba joje pateikti neteisingi duomenys, arba pateikti ne visi dokumentai, kurių reikia licencijai patikslinti, ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo dokumentų, kurių reikia licencijai patikslinti, gavimo paraiškoje nurodytu būdu praneša apie tai įmonei, pateikusiai paraišką patikslinti licenciją, ir nustato ne trumpesnį kaip 5 darbo dienų nuo pranešimo gavimo terminą trūkstamiems arba patikslintiems dokumentams pateikti. Įmonė, norinti, kad licencija būtų patikslinta, turi ištaisyti trūkumus ir per nustatytą terminą pateikti trūkstamus arba patikslintus dokumentus.
Sprendimas dėl licencijos patikslinimo ar atsisakymo patikslinti licenciją priimamas ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo dokumentų, kurių reikia licencijai patikslinti, gavimo. Jeigu pateikti ne visi, nevisiškai ar netaisyklingai užpildyti dokumentai arba neteisingi duomenys, terminas skaičiuojamas nuo visų arba papildytų (patikslintų) dokumentų gavimo Licencijų, leidimų ir paslaugų skyriuje dienos.

Prašymai priimami Interesantų priimamojo 3-iojoje darbo vietoje

Dėl detalesnės informacijos kreiptis telefonu (8 37) 42 50 40.

Atnaujinimo data: 2021-04-30
Paslaugos gavėjas: Juridinis asmuo
Suteikimo trukmė: 5 d. d.
Atsakingi
Padalinys Vadovas Vykdytojas
Licencijų, leidimų ir paslaugų skyrius Sonata Šėlienė,
(8 37) 42 58 02
Rasa Marija Pilvinienė,
(8 37) 42 50 40
Gavėjas: Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos
Gavėjo bankas: Swedbank bankas
Sąskaitos numeris: LT24 7300 0101 1239 4300
Įmokos kodas: 52419
Aprašymas:

Valstybės rinkliava už tabako licencijos patikslinimą - 112 eurų (už licencijos patikslinimą, kai keičiasi įmonės rekvizitai, tiesiogiai nepriklausantys nuo įmonės, valstybės rinkliava neimama).

Už Kauno miesto savivaldybės teikiamas paslaugas asmenys, turintys mokėjimo korteles, gali sumokėti naudodamiesi elektroniniais kortelių skaitytuvais, įrengtais Interesantų priimamajame. Atlikus mokėjimo operaciją, elektroninis kortelių skaitytuvas išduoda apmokėjimo kvitą, kuris gali būti pateiktas kaip atsiskaitymą patvirtinantis dokumentas.

VMI renkami mokesčiai, rinkliavos ir įmokos mokami ir šiuose bankuose į biudžeto pajamų surenkamąsias sąskaitas:
Banko pavadinimas / Sąskaitos Nr.
Luminor Bank AS LT74 4010 0510 0132 4763
AB SEB bankas LT05 7044 0600 0788 7175
Akcinė bendrovė Šiaulių bankas LT32 7180 0000 0014 1038
Danske Bank A/S Lietuvos filialas LT74 7400 0000 0872 3870
Nordea Bank Finland Plc Lietuvos skyrius LT12 2140 0300 0268 0220
Uždaroji akcinė bendrovė Medicinos bankas LT42 7230 0000 0012 0025

Įvertinkite šią paslaugą
Nėra vertinimų.
Prašome palaukti...