Teritorijų planavimo proceso organizavimas

INICIJAVIMAS

Fiziniai asmenys, juridiniai asmenys ar jų padaliniai, kitos organizacijos ar jų padaliniai turi planavimo iniciatyvos teisę (toliau – planavimo iniciatoriai) ir gali Vyriausybės nustatyta tvarka ir sąlygomis tik savo valia ir sprendimu teikti savivaldybei ar kitų įstatymų nustatytiems teritorijų planavimo organizatoriams pasiūlymus dėl vietovės lygmens teritorijų planavimo dokumentų rengimo, keitimo ar koregavimo ir (ar) finansavimo.

Su pasiūlymu dėl vietovės lygmens teritorijų planavimo dokumentų rengimo, keitimo ar koregavimo inicijavimo pareiškėjas turi pateikti:
1. Nustatytos formos prašymą;
2. Žemės sklypo (-ų) nuosavybės dokumentus – pažymėjimą apie nekilnojamojo daikto įregistravimą nekilnojamojo turto registre;
3. Pastatų nuosavybės dokumentus – pažymėjimą apie nekilnojamojo daikto įregistravimą nekilnojamojo turto registre;
4. Žemės sklypų (-ų) ribų planą (-us);
5. Žemės sklypo savininko sutikimą, jei sklypas nuomojamas;
6. Planuojamos teritorijos topografinį planą su nurodytomis ribomis;
7. Planavimo pasiūlymų schemą;
8. Įgaliojimą – jeigu atstovaujama;

Prašymą ir dokumentus pateikti Interesantų aptarnavimo 1 darbo vietoje.

Priėmus sprendimą organizuoti teritorijų planavimo dokumento procesą, parengiama ir pasirašoma inicijavimo sutartis.

Visos tolesnės procedūros vykdomos naudojantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacine sistema (TPDRIS) http://www.tpdris.lt

TPDRIS sistema leidžia teritorijų planavimo procesą vykdyti elektroniniu būdu nuo pat sprendimo priėmimo dėl teritorijų planavimo dokumento rengimo ir planavimo tikslų iki dokumento pateikimo į Teritorijų planavimo dokumentų registrą. www.tpdris.lt 

Dėl detalesnės informacijos kreiptis telefonu: (8 37)  42 43 86

____________________________________________________________________________________

DERINIMAS

Informuojame, kad nuo 2015 m. spalio 5 d. pradėtos teritorijų planavimo procedūros vykdomos per TPDRIS.  http://www.tpdris.lt

TPDRIS pradėti rengti dokumentai derinimui teikiami per TPDRIS.

Parengto detaliajame plane nustatytų teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo reikalavimų tikslinimo derinimas

Teritorijų planavimo dokumento ar jo koregavimo rengimo organizatorius (iniciatorius)  ir/arba projekto vadovas parengtus detaliajame plane nustatytų teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo reikalavimų tikslinimo dokumentus dėl pateikia derinti Teritorijų planavimo komisijai.

Teritorijų planavimo komisija  (toliau – Komisija) tikrina savivaldybės lygmens teritorijų planavimo dokumentus ir nustato, ar jie atitinka Kauno miesto bendrąjį planą ir planavimo sąlygų sąvaduose nustatytas sąlygas.

Popieriniu būdu parengti detaliajame plane nustatytų teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo reikalavimų tikslinimo dokumentai priimami Interesantų aptarnavimo 9 darbo vietoje

 1. Aiškinamasis raštas, paaiškinantis teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo reikalavimų keitimo būtinumą;
 2. Galiojančio detaliojo plano su patvirtinimo dokumentu kopijos;
 3. Brėžinys (3 egz.) – galiojančio detaliojo plano juodai balta kopija su spalvotai nurodytais pakeitimais ir teritorijos planavimo pagrindinių režimų lentele prieš pakeitimą / po pakeitimo;
 4. Statinio techninio projekto sklypo sutvarkymo brėžinys (3 egz.), parengtas ant ne senesnės kaip 1 metų topografinės medžiagos;
 5. Statinio techninio projekto suvestinio inžinerinių tinklų plano brėžinys (1 egz.), parengtas ant ne senesnės kaip 1 metų topografinės medžiagos
 6. Sklypo nuosavybės dokumentų kopijos;
 7. Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie SAM Teritorijų planavimo dokumentų vertinimo pažyma;
 8. Galiojančio detaliojo plano infrastruktūros ir komunikacijų koridorių brėžinio juodai balta kopija su spalvotai nurodytais tikslinamais inžineriniais tinklais, nurodant tinklų rūšis ir jų patikslintas apsaugos zonas;
 9. Papildomi dokumentai ir/ar įgaliojimai

Teritorijų planavimo komisijos posėdžiai vyksta Teritorijų planavimo komisijos nuostatuose nustatyta tvarka.
Dėl detalesnės informacijos kreiptis telefonais: 8 (37)  42 43 07.

____________________________________________________________________________________

TVIRTINIMAS

TPDRIS pradėti rengti dokumentai tvirtinimui teikiami per TPDRIS.

Popieriniu būdu parengti ir nustatyta tvarka suderinti detaliajame plane nustatytų teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo reikalavimų tikslinimo dokumentai tvirtinimui ir registravimui Teritorijų planavimo dokumentų registre (toliau - TPDR) priimami Interesantų aptarnavimo 1 darbo vietoje

Planavimo organizatoriai (iniciatoriai), teikdami tvirtinti ir įregistruoti TPDR popieriniu būdu parengtus teritorijų planavimo dokumentus, Miesto planavimo ir architektūros skyriui pateikia:

 1. Nustatytos formos prašymas;
 2. Teritorijų planavimo dokumento 3 originalūs pagrindinio (-ių) brėžinio (-ių)  ir originalūs aiškinamojo rašto 3 egz.
 3. Teritorijų planavimo dokumento patikrinimo aktas;
 4. Sukomplektuotos detaliojo plano dokumentų 2 bylos;
 5. Detaliojo plano originalus brėžinys, sumažintas iki A3 formato (popierinis)
 6. Skaitmeninė laikmena su įrašytais šiais duomenimis:
 7. Detaliojo plano brėžiniai:

7.1.Pagrindinis brėžinys (vektoriniu GIS - dwg formatu) pagal patvirtintą teritorijų planavimo erdvinių duomenų specifikaciją LKS94 sistema.
7.2. Atskiroje byloje įrašyta sklypo galiojimo riba (archyvuota ZIP archyve SHP byla).

 1. Elektroniniu parašu pasirašytiir vienoje elektroninio dokumento pakuotėje ADOC formatu patalpinti:
 2. Koordinuotas rastrinis ( jpg formatu) (LKS94 koordinačių sistemoje orientuotas) teritorijų planavimo dokumento brėžinys, skenuotas su patikros žyma;
 3. Aiškinamasis raštas (doc, docx  ar pdf formatu)

Planavimo organizatoriai ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo teritorijų planavimo dokumento patvirtinimo pateikia  registravimui patvirtintą teritorijų planavimo dokumentą, kuris  patikrinamas per 3 darbo dienas. Jeigu dokumentai ir duomenys atitinka reikalavimus, priimamas sprendimas įregistruoti registro objektą. Tuomet per 6 darbo dienas įregistruojamas registro objektas. Priešingu atveju sustabdoma registravimo procedūra ir per 5 darbo dienas po patvirtinimo raštu informuojamas duomenų teikėjas.

Užregistruotas patvirtintas teritorijų planavimo dokumentas išduodamas Interesantų priimamojo 1 darbo vietoje.

Elektroniniai dokumentai turi atitikti elektroniniu parašu pasirašyto elektroninio dokumento specifikacijos ADOC reikalavimus.

Dėl detalesnės informacijos kreiptis telefonais: (8 37) 42 33 82, 42 45 36.

 

Atnaujinimo data: 2020-01-23
Paslaugos gavėjas: Fiziniai ir Juridiniai asmenys
Suteikimo trukmė: 20 d. d.
Atsakingi
Padalinys Vadovas Vykdytojas
Miesto planavimo ir architektūros skyrius Nerijus Valatkevičius,
(8 37) 42 46 04
Janina Strazdauskienė,
(8 37) 42 43 86