Teritorijų planavimo proceso organizavimas

INICIJAVIMAS, DERINIMAS, TVIRTINIMAS

INICIJAVIMAS 

Fiziniai asmenys, juridiniai asmenys ar jų padaliniai, kitos organizacijos ar jų padaliniai turi planavimo iniciatyvos teisę (toliau – planavimo iniciatoriai) ir gali Vyriausybės nustatyta tvarka ir sąlygomis tik savo valia ir sprendimu teikti savivaldybei ar kitų įstatymų nustatytiems teritorijų planavimo organizatoriams pasiūlymus dėl vietovės lygmens teritorijų planavimo dokumentų rengimo, keitimo ar koregavimo ir (ar) finansavimo.

Su pasiūlymu dėl vietovės lygmens teritorijų planavimo dokumentų rengimo, keitimo ar koregavimo inicijavimo pareiškėjas turi pateikti:
1. Nustatytos formos prašymą;
2. Žemės sklypo (-ų) nuosavybės dokumentus – pažymėjimą apie nekilnojamojo daikto įregistravimą nekilnojamojo turto registre;
3. Pastatų nuosavybės dokumentus – pažymėjimą apie nekilnojamojo daikto įregistravimą nekilnojamojo turto registre;
4. Žemės sklypų (-ų) ribų planą (-us);
5. Žemės sklypo savininko sutikimą, jei sklypas nuomojamas;
6. Planuojamos teritorijos topografinį planą su nurodytomis ribomis;
7. Planavimo pasiūlymų schemą;
8. Įgaliojimą – jeigu atstovaujama;

Prašymas ir dokumentai pateikiami Interesantų aptarnavimo 1 darbo vietoje arba gali būti teikiami elektroniniu būdu vienu laišku el. paštu [email protected] .

Elektroniniu būdu teikiamas prašymas inicijuoti teritorijų planavimo dokumento rengimą, koregavimą ar keitimą turi būti pasirašytas elektroniniu parašu arba suformuotas elektroninėmis priemonėmis, kurios leidžia užtikrinti teksto vientisumą ir nepakeičiamumą.

Priėmus sprendimą organizuoti teritorijų planavimo dokumento procesą, parengiama ir pasirašoma inicijavimo sutartis.

Visos tolesnės procedūros vykdomos naudojantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacine sistema (TPDRIS) http://www.tpdris.lt

TPDRIS sistema leidžia teritorijų planavimo procesą vykdyti elektroniniu būdu nuo pat sprendimo priėmimo dėl teritorijų planavimo dokumento rengimo ir planavimo tikslų iki dokumento pateikimo į Teritorijų planavimo dokumentų registrą. www.tpdris.lt 

Dėl detalesnės informacijos kreiptis telefonu: (8 37)  42 43 86

Informuojame, kad nuo 2015 m. spalio 5 d. pradėtos teritorijų planavimo procedūros vykdomos per TPDRIS.  http://www.tpdris.lt

 

 

____________________________________________________________________________________

DETALIŲJŲ PLANŲ KOREGAVIMAS PAGAL LIETUVOS RESPUBLIKOS TERITORIJŲ PLANAVIMO ĮSTATYMO 28 STRAIPSNIO 9 DALĮ 

 

Detaliuosiuose planuose (arba vietovės lygmens bendruosiuose planuose, kuriuose nustatomas detaliųjų planų teritorijos naudojimo reglamentas) nustatyta statinių statybos zona, statybos riba ir statybos linija, inžinerinei ir socialinei infrastruktūrai reikalingų teritorijų ir (ar) komunikacinių koridorių ribos, konkretus pastatų ir viešųjų erdvių išdėstymas nekeičiant užstatymo tipo ir nemažinant šių erdvių ploto, automobilių stovėjimo vietų išdėstymas, apželdinama teritorijos dalis, planuojamos teritorijos aprūpinimo inžineriniais tinklais būdai ir susisiekimo komunikacijų išdėstymo principai, joms funkcionuoti reikalingų servitutų poreikis gali būti koreguojami šiuos teritorijų planavimo dokumentus tvirtinančio subjekto sprendimu, jeigu tai nepažeidžia įstatymų ir kitų teisės aktų reikalavimų, aukštesnio lygmens kompleksinio ar specialiojo teritorijų planavimo dokumento sprendinių ir nesikeičia nustatytos pasekmės ar poveikis aplinkai. Prieš tai šiam kompleksinio teritorijų planavimo dokumento koregavimui turi raštu pritarti visi žemės sklypo valdytojai ir naudotojai bei Teritorijų planavimo komisija. Informacija visuomenei apie šioje dalyje nurodytą kompleksinio teritorijų planavimo dokumento koregavimą skelbiama Vyriausybės nustatyta supaprastinta teritorijų planavimo dokumentų viešinimo procedūrų tvarka planavimo organizatoriaus interneto svetainėje ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje.

 

Nustatytos formos prašymą paskelbti informaciją apie parengta detaliojo plano koregavimą ir suteikti įgaliojimą atlikti parengto teritorijų planavimo dokumento koregavimo viešinimo procedūras, numatytas Teritorijų planavimo įstatymo 28 straipsnio 9 dalyje ir Visuomenės informavimo, konsultavimo ir dalyvavimo priimant sprendimus dėl teritorijų planavimo nuostatų  III skyriaus antro skirsnio 26.2 punkte, teritorijų planavimo dokumento rengimo iniciatorius  ir/arba projekto vadovas ne vėliau kaip prieš 5 darbo dienas iki ekspozicijos pradžios elektroniniu būdu pateikia  Miesto planavimo ir architektūros skyriui el. paštu  [email protected].

Kartu su prašymu pareiškėjas pateikia:

 1. Koreguojamo pagal Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 28 straipsnio 9 dalį detaliojo plano brėžinį ir Aiškinamąjį raštą (pdf formatu);
 2. Informaciją apie koreguojamą detalųjį planą, nurodyta Visuomenės informavimo, konsultavimo ir dalyvavimo priimant sprendimus dėl teritorijų planavimo nuostatų III skyriaus antro skirsnio 26.1 papunktyje (pdf ir word formatu);
 3. Įgaliojimą atstovauti iniciatorių ( jeigu atstovaujama).

 

DERINIMAS

TPDRIS pradėti rengti dokumentai derinimui teikiami per TPDRIS.

Parengto detaliajame plane nustatytų teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo reikalavimų tikslinimo (pagal Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 28 straipsnio 9 dalį) derinimas

Teritorijų planavimo dokumento ar jo koregavimo rengimo organizatorius (iniciatorius)  ir/arba projekto vadovas, LR Vyriausybės nustatyta tvarka įvykdęs teritorijų planavimo dokumentų viešinimo procedūras,  detaliajame plane nustatytų teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo reikalavimų tikslinimo (pagal Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 28 straipsnio 9 dalį) dokumentus pateikia derinti Teritorijų planavimo komisijai.

Teritorijų planavimo komisija  (toliau – Komisija) tikrina savivaldybės lygmens teritorijų planavimo dokumentus ir nustato, ar jie atitinka Kauno miesto bendrąjį planą ir nustatytas planavimo sąlygas.

Popieriniu būdu parengti detaliajame plane nustatytų teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo reikalavimų tikslinimo dokumentai priimami Interesantų aptarnavimo 1 darbo vietoje.

Elektroniniu būdu prašymas ir dokumentai pateikiami vienu laišku el. paštu   [email protected]

Kai teikiant prašymą naudojamos elektroninių ryšių priemonės, turi būti pateikta pasirašyto prašymo skaitmeninė kopija ir, vienoje elektroninio dokumento pakuotėje ADOC formatu patalpinti, kvalifikuotu elektroniniu parašu pasirašyti pridedami dokumentai.

Elektroniniu būdu teikiamas prašymas pasirašytas elektroniniu parašu arba suformuotas elektroninėmis priemonėmis, kurios leidžia užtikrinti teksto vientisumą ir nepakeičiamumą.

Elektroniniai dokumentai turi atitikti elektroniniu parašu pasirašyto elektroninio dokumento specifikacijos ADOC reikalavimus.

Kartu su prašymu būtina pateikti:

 1. Aiškinamasis raštas, paaiškinantis teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo reikalavimų keitimo būtinumą;
 2. Galiojančio detaliojo plano, jo aiškinamojo rašto  ir patvirtinimo dokumentų kopijos;
 3. Galiojančio detaliojo plano juodai balta kopija su spalvotai pažymėta teritorija, kurioje atliekamas koregavimas bei koregavimo sprendiniais; teritorijos planavimo pagrindinių režimų lentele prieš pakeitimą / po pakeitimo; žemės sklypo valdytojų ir/ar naudotojų raštiški pritarimai,  (3 egz.), arba
 4. Detaliojo plano koregavimo brėžinys (-iai) su pažymėtais koreguojamais detaliojo plano sprendiniais (jeigu keičiami sprendiniai nurodyti ne pagrindiniame brėžinyje), kuriems raštu yra pritarta žemės sklypo valdytojų ir/ar naudotojų (3 egz.);
 5. Sklypo planas su pažymėtais koreguojamais detaliojo plano sprendiniais.
 6. Statinio techninio projekto sklypo sutvarkymo brėžinys, parengtas ant ne senesnės kaip 1 metų topografinės medžiagos;
 7. Statinio techninio projekto suvestinio inžinerinių tinklų plano brėžinys, parengtas ant ne senesnės kaip 1 metų topografinės medžiagos
 8. Galiojančio detaliojo plano infrastruktūros ir komunikacijų koridorių brėžinio juodai balta kopija su spalvotai nurodytais tikslinamais inžineriniais tinklais, nurodant tinklų rūšis ir jų patikslintas apsaugos zonas;
 9. Archyvuota ZIP byla su vektoriniais koreguojamo detaliojo plano erdviniais duomenimis SHP (ir DWG/DXF) formatu.
 10. Sklypo nuosavybės dokumentų kopijos;
 11. Dokumentai, patvirtinantys įvykdytas LR Vyriausybės nustatytas teritorijų planavimo dokumentų viešinimo procedūras;
 12. Papildomi dokumentai ir/ar įgaliojimai.
 13. Skaitmeninė laikmena su nuskenuotais pridedamais dokumentais suformuotais ne didesnės kaip 15 Mb apimties bylomis (teikiant prašymą popieriniu būdu).

 

Teritorijų planavimo dokumentų derinimas vyksta Teritorijų planavimo komisijos nuostatuose nustatyta tvarka.
Dėl detalesnės informacijos kreiptis telefonais: 8 (37)  42 45 36.

____________________________________________________________________________________

TVIRTINIMAS

TPDRIS pradėti rengti dokumentai tvirtinimui teikiami per TPDRIS.

Popieriniu būdu parengti ir nustatyta tvarka suderinti detaliajame plane nustatytų teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo reikalavimų tikslinimo ((pagal Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 28 straipsnio 9 dalį) dokumentai tvirtinimui ir registravimui Teritorijų planavimo dokumentų registre (toliau - TPDR) priimami Interesantų aptarnavimo 1 darbo vietoje arba gali būti teikiami elektroniniu būdu vienu laišku el. paštu  [email protected] .

Elektroniniu būdu teikiamas prašymas pasirašytas elektroniniu parašu arba suformuotas elektroninėmis priemonėmis, kurios leidžia užtikrinti teksto vientisumą ir nepakeičiamumą.

Elektroniniai dokumentai turi atitikti elektroniniu parašu pasirašyto elektroninio dokumento specifikacijos ADOC reikalavimus.

Elektroniniu būdu prašymas ir dokumentai pateikiami vienu laišku el. paštu   [email protected] .

Planavimo organizatoriai (iniciatoriai), teikdami tvirtinti ir įregistruoti TPDR popieriniu būdu parengtus teritorijų planavimo dokumentus, Miesto planavimo ir architektūros skyriui pateikia:

 1. Nustatytos formos prašymą;
 2. Skaitmeninę laikmeną su kvalifikuotu elektroniniu parašu pasirašytais šiais duomenimis:

2.1. Teritorijos tvarkymo režimo reikalavimų tikslinimo rengimo dokumentacija;

2.2. Įgaliojimas atstovauti juridiniam ir / ar privačiam asmeniui;

2.3. Pirminio (koreguojamo) detaliojo plano galiojimo riba (dwg formatu) ir koordinuotas rastrinis ( jpg formatu) (LKS94 koordinačių sistemoje orientuotas) pagrindinis brėžinys ir aiškinamasis raštas;

2.4. Atskiroje byloje įrašyta sklypo galiojimo riba (archyvuota ZIP archyve SHP byla).

3. Elektroniniu parašu pasirašyti ir vienoje elektroninio dokumento pakuotėje ADOC formatu patalpinti:

3.1. Koordinuotas rastrinis ( jpg formatu) (LKS94 koordinačių sistemoje orientuotas) koreguoto teritorijų planavimo dokumento brėžinys;

3.2. Koreguoto teritorijų planavimo dokumento Aiškinamasis raštas ( docx  ar pdf formatu)

 

Planavimo organizatoriai ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo teritorijų planavimo dokumento patvirtinimo pateikia  registravimui patvirtintą teritorijų planavimo dokumentą, kuris  patikrinamas per 3 darbo dienas. Jeigu dokumentai ir duomenys atitinka reikalavimus, priimamas sprendimas įregistruoti registro objektą. Tuomet per 6 darbo dienas įregistruojamas registro objektas. Priešingu atveju sustabdoma registravimo procedūra ir per 5 darbo dienas po patvirtinimo raštu informuojamas duomenų teikėjas.

 

 

Dėl detalesnės informacijos kreiptis telefonais: (8 37) 42 33 82, 42 45 36.

 

Atnaujinimo data: 2024-02-05
Paslaugos gavėjas: Fiziniai ir Juridiniai asmenys
Suteikimo trukmė: 20 d. d.
Atsakingi
Padalinys Vadovas Vykdytojas
Miesto planavimo ir architektūros skyrius Nerijus Valatkevičius,
+370 37 42 46 04
Janina Strazdauskienė,
+370 37 42 43 86
Įvertinkite šią paslaugą

Šioje svetainėje naudojami mūsų ir trečiųjų šalių slapukai. Jūsų sutikimas nereikalingas dėl būtinųjų slapukų, kurie padeda mums valdyti interneto svetainę ir užtikrinti jos apsaugą, naudojimo. Norėdami naudoti statistikos, analitikos ir rinkodaros slapukus, turime gauti jūsų sutikimą. Šiuos slapukus naudojame siekdami tobulinti svetainę, užtikrinti patogesnį naudojimąsi ja bei pasiūlyti jums aktualų turinį ir paslaugas. Juos galite pakeisti skiltyje „Parinktys“ arba sutikti visų slapukų naudojimu paspaudę mygtuką „Sutikti su visais“. Savo sutikimą bet kada galėsite atšaukti pakeisdami interneto naršyklės nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus. Daugiau informacijos rasite: „Slapukų politika“.