Vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros priemonių skyrimas

Vaiko minimali ir vidutinė priežiūra – vaikui teikiama švietimo pagalba, socialinės, sveikatos priežiūros ir kitos paslaugos, kuriomis siekiama teigiamų jo elgesio pokyčių.

Vaikui gali būti skiriamos šios minimalios priežiūros priemonės:
1) lankytis pas specialistą;
2) lankyti vaikų dienos centrą ar kitą švietimo, kultūros, sporto, socialines ar kitas paslaugas teikiančią arba darbinę veiklą bendruomenėje vykdančią įstaigą ar organizaciją, tarp jų – nevyriausybinę organizaciją, kaip ji apibrėžta Lietuvos Respublikos nevyriausybinių organizacijų plėtros įstatyme;
3) tęsti mokymąsi toje pačioje ar kitoje bendrojo ugdymo mokykloje arba profesinio mokymo įstaigoje pagal privalomojo švietimo programas;
4) dalyvauti sporto, menų ar kitoje terapijoje, konkrečiose valstybės, savivaldybių institucijų, įstaigų, įmonių, organizacijų ir nevyriausybinių organizacijų vykdomose neformaliojo vaikų švietimo, elgesio keitimo, socialinio ugdymo, prevencijos programose, kuriomis siekiama įgyvendinti šio įstatymo tikslus ir teigiamai veikti vaiko elgesį;
5) gydytis psichikos ir elgesio sutrikimus dėl psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo, patologinį potraukį azartiniams lošimams, kitus įpročių ir potraukių sutrikimus;
6) dalyvauti taikinamojo tarpininkavimo (mediacijos) procese;
7) atlikti bendruomenei arba švietimo ar kitai įstaigai ar institucijai naudingą veiklą.

Kai dėl vaiko tėvų ar kitų jo atstovų pagal įstatymą pozityviosios tėvystės, socialinių arba kitų įgūdžių stokos ar jų nebuvimo, kitų socialinės rizikos veiksnių ar aplinkybių gali būti (yra) neveiksmingas vaikui paskirtos minimalios priežiūros priemonės vykdymas, vaikui ir šeimai teikiama kompleksinė pagalba švietimo ir mokslo ministro, socialinės apsaugos ir darbo ministro ir sveikatos apsaugos ministro nustatyta tvarka.

Vaiko vidutinės priežiūros priemonė – priemonė, kurią vykdant vaikas yra ugdomas, prižiūrimas, jam teikiama švietimo pagalba, socialinės, sveikatos priežiūros ir kitos paslaugos vaikų socializacijos centre.
Vaiko vidutinės priežiūros priemonė gali būti skiriama 14 metų sukakusiam vaikui.
Vaiko vidutinės priežiūros priemonė gali būti skiriama tik išimtinais atvejais, kuo trumpesniam terminui ir atsižvelgiant į geriausius vaiko interesus.
Vaikas į socializacijos centrą taip pat gali būti siunčiamas Lietuvos Respublikos baudžiamajame kodekse nustatytais atvejais, kai skiriama auklėjamojo poveikio priemonė. Vaikų socializacijos centrą, kuriame vaikas vykdys auklėjamojo poveikio priemonę arba į kurį vaikas gali būti perkeltas auklėjamojo poveikio priemonės vykdymo metu, parenka Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro įgaliota institucija Švietimo ir mokslo ministro nustatyta tvarka.

Vaiko atstovai pagal įstatymą pateikia:
1. Prašymą, įvardinant vaiko atstovus pagal įstatymą ir nurodant nuolatinę vaiko gyvenamąją vietą.
2. Vaiko gimimo liudijimo kopiją.
3. Išrašą iš vaiko sveikatos dokumentų (Forma Nr. 027/a).
4. Dokumentus, pagrindžiančius prašymą ir apibūdinančius vaiko elgesį, situaciją.
5. Pedagoginės psichologinės tarnybos arba Švietimo pagalbos tarnybos pažymą apie vaiko specialiųjų ugdymosi poreikių pirminį/pakartotinį įvertinimą – kai prašoma skirti vidutinės priežiūros priemonę.

Juridiniai asmenys pateikia:
1. Prašymą, įvardinant vaiko atstovus pagal įstatymą ir nurodant nuolatinę vaiko gyvenamąją vietą .
2. Vaiko charakteristiką.
3. Pažymą apie vaikui teiktą švietimo pagalbą ir jos veiksmingumą.
4. Šeimos charakteristiką ir gyvenimo sąlygų aprašymą.
5. Individualų vaiko minimalios priežiūros, vidutinės priežiūros ar auklėjamojo poveikio priemonės vykdymo planą ir ataskaitą (jei tokios priemonės buvo skirtos).
6. Teritorinės policijos nuovados pažymą apie vaiko padarytas nusikaltimo ar baudžiamojo nusižengimo požymių veikas ir administracinius nusižengimus.

Prašant skirti vaikui vidutinės priežiūros priemonę papildomai pateikiami:
1. Vaiko sveikatos pažymėjimo kopija.
2. Bent vieno iš tėvų asmens dokumento kopija ir ištuokos liudijimas, jei santuoka nutraukta.
3. Dokumentai įrodantys apie teiktą vaikui ir šeimai pagalbą.
4. Teismų nuosprendžių, sprendimų ir nutarčių kopijos.
5. Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas arba teismo nutartis dėl vaiko globėjo ar vaiko atstovo pagal įstatymą ir vaiko globos vietos nustatymo.
6. Pedagoginės psichologinės tarnybos ar Švietimo pagalbos tarnybos rekomendacijos dėl vaiko ugdymosi programos.
7. Pažyma apie išsilavinimą (mokymosi pasiekimus).
8. Kiti Savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriaus, prokuratūros, policijos teritorinės įstaigos, probacijos tarnybos, seniūnijos ar kitų atsakingų institucijų turimi dokumentai, susiję su vaiku ir (ar) jo atstovais pagal įstatymą, kurie padėtų įvertinti priežiūros priemonės vaikui skyrimo pagrįstumą.

Visi dokumentai ir duomenys, susiję su vaiku ir jo asmeniniu gyvenimu, yra konfidencialūs ir naudojami tik tiek, kiek tai būtina atsakingiems fiziniams ar juridiniams asmenims atlikti pavestas funkcijas, užtikrinti vaiko teises ir teisėtus interesus.

Kilus neaiškumams dėl minimalios ar vidutinės priežiūros priemonių skyrimo procedūros organizavimo, prašome kreiptis į Savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus vyriausiąjį specialistą Kęstutį Navicką, tel. 8 37 42 29 66, el.p.: kestutis.navickas@kaunas.lt

Atnaujinimo data: 2019-07-23
Paslaugos gavėjas: Fiziniai ir Juridiniai asmenys
Suteikimo trukmė: 20 d. d.
Atsakingi
Padalinys Vadovas Vykdytojas
Administracijos direktoriaus pavaduotoja J.Baltaduonytė Sigita Šimkienė,
(8 37) 42 45 37
Sigita Šimkienė,
(8 37) 42 45 37