Visuomeninės paskirties objektų prieinamumo didinimo programos paraiškų priėmimas

Paskirtis – finansuoti juridinių asmenų valdomų visuomeninės paskirties pastatų, šalia jų esančių teritorijų tvarkymą ir pritaikymą gyventojų kultūros, sporto, turizmo, laisvalaikio ir kitiems poreikiams tenkinti, didinant jų prieinamumą.
Pagal Programą juridiniais asmenimis laikomi viešieji ir privatieji juridiniai asmenys (šskyrus savivaldybės įstaigas) (toliau – Asmenys).
Pagal Programą visuomeninės paskirties objektams priskiriamas visuomenės reikmėms naudojamas nekilnojamasis turtas (pastatai, patalpos) ir jam eksploatuoti naudojami žemės sklypai (teritorijos), kurie nuosavybės ar patikėjimo teise arba kitais pagrindais (panauda, nuoma ir kt.) valdomi Asmenų (toliau – Objektai)
Programos prioritetas: Objektų prieinamumo didinimas pritaikant juos gyventojų kultūros, sporto, turizmo, laisvalaikio ir kitiems visuomenės poreikiams tenkinti ir jų prieinamumo didinimas.
KAIP UŽSAKYTI PASLAUGĄ
Paraiška gali būti teikiama vienu iš būdų: raštu arba elektroninėmis priemonėmis per Kauno miesto savivaldybės elektroninių paslaugų sistemą (http://ep.kaunas.lt):
Kaip pateikti elektroninę paraišką?
Jei paraiška su pridedamais dokumentais teikiama per Kauno miesto savivaldybės elektroninių paslaugų sistemą (http://ep.kaunas.lt), pareiškėjas užpildo paraiškos formą, ją atspausdina, pasirašo ir nuskenavęs kartu su pridedamais dokumentais PDF formatu bei Paraiškos el. versija „Excel“ formatu įkelia į sistemą (vieno failo dydis neturi viršyti 2 MB).
Kaip pateikti popierinę paraišką?
Jei paraiška teikiama raštu, ji, jos priedai bei Paraiškos elektroninė versija („Excel“ formatu), įrašyta elektroninėje laikmenoje, siunčiami paštu arba pristatomi į vietą adresu: Kauno miesto savivaldybės administracijos Klientų aptarnavimo skyriaus Asmenų aptarnavimo poskyris, Laisvės al. 96 (6 darbo vieta), užklijuotame voke (pakete), ant kurio turi būti užrašas „Paraiška“, nurodytas programos pavadinimas kuriai teikiama paraiška, pareiškėjo pavadinimas ir adresas. Paraiška ir jos priedai turi būti užpildyti kompiuteriu, lietuvių kalba, atspausdinti ir kartu su pridedamais dokumentais susegti į lengvai išardomus segtuvus. Paraiškos dokumentai negali būti įrišti spiraliniu ar terminiu būdu, įdėti į įmautes. Visi paraiškos ir pridedamų dokumentų lapai turi būti sunumeruoti eilės tvarka. Ranka užpildytos paraiškos nebus priimamos.

Interesantų aptarnavimo vietų kontaktai ir aptarnaujami padaliniai

Dėl detalesnės informacijos kreiptis į Plėtros programų ir investicijų skyrių telefonu (8 37) 42 29 14.

Prie paraiškos pridedami dokumentai (Asmuo atsako už šiuose dokumentuose pateiktos informacijos teisingumą):

1. Asmens registravimo pažymėjimo ir galiojančių įstatų (nuostatų) kopijos arba Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registro išplėstinio išrašo kopija.
2. Asmens ir kitų finansavimo šaltinių įnašą pagrindžiantys dokumentai.
3. Dokumentas, patvirtinantis, kad Objektas nuosavybės, patikėjimo teise arba kitais pagrindais (panaudos, nuomos ir kt.) yra valdomas Asmens;
4. Statinio pripažinimo avariniu aktas ir avarijos grėsmės pašalinimo darbų orientacinės kainos skaičiavimo dokumentas (jei prašoma lėšų avarijos grėsmei pašalinti).
5. Suvestinė sąmata (jei parengtas techninis projektas).
6. Sąmatinio skaičiavimo dokumentas (jei nėra parengtas techninis projektas).
7. Dokumentas, patvirtinantis istorinę, architektūrinę paveldinę objekto vertę (jei taikoma).
8. Kultūros paveldo skyriaus ar (ir) Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos suderintas tvarkybos darbų projektas su skaičiuojamąja kaina, parengtas pagal paveldo tvarkybos reglamentą PTR 3.06.01:2014 „Kultūros paveldo tvarkybos darbų projektų rengimo taisyklės“, patvirtintą Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2007 m. birželio 4 d. įsakymu Nr. ĮV-329 „Dėl paveldo tvarkybos reglamento PTR 3.06.01:2014 „Kultūros paveldo tvarkybos darbų projektų rengimo taisyklės“ patvirtinimo“,  ir paveldo tvarkybos reglamentą PTR 4.01.26:2007 „Nekilnojamojo kultūros paveldo tvarkybos darbų skaičiuojamųjų kainų nustatymo rekomendacijos“, patvirtintą Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2007 m. rugpjūčio 8 d. įsakymu Nr. ĮV-527 „Dėl paveldo tvarkybos reglamento PTR 4.01.26:2007 „Nekilnojamojo kultūros paveldo tvarkybos darbų skaičiuojamųjų kainų nustatymo rekomendacijos“ patvirtinimo“ (arba paveldo tvarkybos reglamentą PTR 4.01.01:2007 „Nekilnojamojo kultūros paveldo ardomųjų tyrimų ir projektavimo dokumentacijos rengimo darbų sąnaudų normatyvai“, patvirtintą Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2007 m. rugpjūčio 8 d. įsakymu Nr. ĮV-528 „Dėl paveldo tvarkybos reglamento PTR 4.01.01:2007 „Nekilnojamojo kultūros paveldo ardomųjų tyrimų ir projektavimo dokumentacijos rengimo darbų sąnaudų normatyvai“ patvirtinimo“), arba statinio projektas su skaičiuojamąja kaina, parengtas pagal statybos techninį reglamentą STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“, patvirtintą Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. lapkričio 7 d. įsakymu Nr. D1-738 „Dėl statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ patvirtinimo“, kurio sudėtinė dalis yra tvarkybos darbų projektas (jei prašoma finansuoti nekilnojamųjų kultūros vertybių tvarkybos darbų atlikimą).
9. Leidimas įgyvendinti tvarkybos darbų projektą, išduotas paveldo tvarkybos reglamento PTR 3.04.01:2014 „Leidimų atlikti tvarkybos darbus išdavimo taisyklės“, patvirtinto Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2005 m. balandžio 19 d. įsakymu Nr. ĮV-155 „Dėl paveldo tvarkybos reglamento PTR 3.04.01:2014 „Leidimų atlikti tvarkybos darbus išdavimo taisyklės“ patvirtinimo“, nustatyta tvarka (jei prašoma finansuoti nekilnojamųjų kultūros vertybių tvarkybos darbų atlikimą).
10. Kita informacija, pagrindžianti finansavimo reikalingumą ar papildanti paraiškoje nurodytą informaciją.
Atnaujinimo data: 2019-06-18
Paslaugos gavėjas: Juridinis asmuo
Suteikimo trukmė: 48 d. d.
Atsakingi
Padalinys Vadovas Vykdytojas
Plėtros programų ir investicijų skyrius Evelina Revuckaitė,
(8 37) 42 29 14
Evelina Revuckaitė,
(8 37) 42 29 14