Leidimų išdavimas kirsti, genėti ar pertvarkyti saugotinus želdinius, augančius ne miško žemėje

Paslauga apima leidimų kirsti ar kitaip pašalinti, persodinti, genėti saugotinus medžius ir krūmus, augančius ne miškų ūkio paskirties žemėje, išdavimą Kauno mieste. Norint kirsti ar kitaip pašalinti, persodinti, genėti saugotinus želdinius, augančius privačiose namų valdose ir privačiuose bei patikėjimo teise valdomose žemės sklypuose, reikalingas Leidimas. Leidimus išduoda Savivaldybės administracijos Aplinkos apsaugos skyrius, gavęs suinteresuotų fizinių ar juridinių asmenų argumentuotus prašymus.

Asmuo, norintis gauti leidimą, pateikia šiuos dokumentus:
1. prašymą;
2. žemės sklypo ribų planą;
3. Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašo apie nuosavybės teisę į registruotą žemės sklypą kopiją;
4. įgaliojimo kopiją, jei prašymą ir dokumentus pasirašo ir teikia įgaliotas asmuo;
5. Papildomai teikiami dokumentai (jei vykdomi statybos darbai):
5.1. statybos leidimo kopija;
5.2. patvirtinto teritorijos detaliojo ar specialiojo plano kopija;
5.3. suderinto techninio projekto želdinių plano dalies, kurioje nurodyti kirsti, genėti, persodinti ar kitaip tvarkyti numatomi želdiniai, jų rūšys, skaičius, želdinių skersmuo, būklė), kopija.
6. bendrijos ar daugiabučio namo gyventojų susirinkimo protokolo, patvirtinančio, kad šiam prašymui pritarta paprasta balsų dauguma (50 proc. plius vienas balsas), kopija arba išrašas;
7. numatomų kirsti, persodinti ar kitaip pašalinti, genėti medžių schema (schema gali būti parengta žemėlapio pagrindu arba nubraižyta laisva forma, pažymint želdinių augimo vietą, rūšis, skaičių, skersmenį).

Prašymai priimami Interesantų priimamojo 1 darbo vietoje

Interesantų aptarnavimo vietų kontaktai ir aptarnaujami padaliniai

Atnaujinimo data: 2020-01-28
Paslaugos gavėjas: Fiziniai ir Juridiniai asmenys
Suteikimo trukmė: 30 d. d.
Atsakingi
Padalinys Vadovas Vykdytojas
Aplinkos apsaugos skyrius Radeta Savickienė,
(8 37) 42 45 63
Svajūnas Urbonavičius,
(8 37) 42 26 60