Leidimų (jų dublikatų) prekiauti (teikti paslaugas) lauko kavinėse išdavimas

Klientų aptarnavimo skyrius (toliau - Skyrius) išduoda leidimus prekiauti (teikti paslaugas) lauko kavinėse.

P A S T A B A:  Leidimas išduodamas laikotarpiui nuo vienos dienos iki einamų metų pabaigos, priklausomai nuo pateiktų dokumentų galiojimo termino. Prašymai išduoti leidimą kitiems kalendoriniams metams priimami ir leidimai išduodami nuo einamųjų metų gruodžio 1 d. 8 val. arba pirmą darbo dieną po gruodžio 1 d. nuo 8 val.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo:

Asmuo, norintis gauti leidimą prekiauti lauko kavinėje, Skyriui tiesiogiai, paštu ar naudodamasis Savivaldybės elektroninių paslaugų sistema pateikia:
1. prašymą, kuriame nurodoma: juridinio asmens – pavadinimas, buveinė, kodas, atsakingo asmens vardas, pavardė, telefonas, elektroninio pašto (jei pareiškėjas jį turi) adresas; fizinio asmens – vardas, pavardė, adresas, asmens kodas, telefonas, elektroninio pašto (jei pareiškėjas jį turi) adresas, prekybos (paslaugų teikimo) vieta (adresas); lauko kavinės plotas; darbo laikas; prekybos (paslaugų teikimo) laikotarpis;
2. vietinės rinkliavos sumokėjimą patvirtinančio dokumento originalą ir (ar) jo kopiją.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas):
Skyrius, gavęs pareiškėjo prašymą išduoti leidimą, patikrina, ar pareiškėjas turi galiojantį prekybos (paslaugos teikimo) vietos planą (schemą) ir kreipiasi į atitinkamą seniūniją, kad ši nustatytų, ar lauko kavinė atitinka suderintą projektą (ar lauko kavinė įrengta suderintame projekte nurodytoje vietoje ir faktiškai užima plotą, kuris nurodytas suderintame plane), yra tvarkinga ir estetiška.

Už Kauno miesto savivaldybės teikiamas paslaugas asmenys, turintys mokėjimo korteles, gali sumokėti naudodamiesi elektroniniais kortelių skaitytuvais, įrengtais Klientų aptarnavimo skyriaus Asmenų aptarnavimo poskyryje. Atlikus mokėjimo operaciją, elektroninis kortelių skaitytuvas išduoda apmokėjimo kvitą, kuris gali būti pateiktas kaip atsiskaitymą patvirtinantis dokumentas.

Leidimų prekiauti (teikti paslaugas) Kauno viešosiose vietose (nuo laikinųjų prekybos įrenginių) sąrašas

Interesantų aptarnavimo vietų kontaktai ir aptarnaujami padaliniai

Atnaujinimo data: 2019-06-18
Paslaugos gavėjas: Fiziniai ir Juridiniai asmenys
Suteikimo trukmė: 5 d. d.
Atsakingi
Padalinys Vadovas Vykdytojas
Klientų aptarnavimo skyrius Rasa Irena Palevičienė,
(8 37) 42 47 85
Violeta Prokopienė,
(8 37) 42 56 57
Gavėjas: Kauno miesto savivaldybės administracija
Gavėjo bankas: Luminor Bank AS
Sąskaitos numeris: LT14 4010 0510 0360 4664
Įmokos kodas: 534
Aprašymas:

VIENO MĖNESIO TARIFAS UŽ 1 KV. M:
miesto viešosiose vietose - 1,2 euro.

Mokesčio pavadinimas: Vietinė rinkliava už prekybą gatvėje.

Rinkliava už leidimo prekiauti lauko kavinėje išdavimą apskaičiuojama taip:
R = (T : 30) x P x L, kur
R – apskaičiuota rinkliava (eurais);
T – rinkliavos tarifas (eurais);
30 - mėnesio dienų skaičius;
P – lauko kavinės plotas (kv. m);
L – terminas, kuriam išduodamas leidimas (dienų skaičius).
Apskaičiuota rinkliava už leidimo išdavimą yra apvalinama ir mokama eurais be centų, kai vietinės rinkliavos dydis yra lygus arba didesnis kaip 10 eurų. Kai vietinės rinkliavos dydis yra ne didesnis kaip 10 eurų, vietinė rinkliava mokama eurais su centais, vieno skaitmens po kablelio tikslumu.

Už Kauno miesto savivaldybės teikiamas paslaugas asmenys, turintys mokėjimo korteles, gali sumokėti naudodamiesi elektroniniais kortelių skaitytuvais, įrengtais Asmenų aptarnavimo skyriaus Interesantų aptarnavimo poskyryje. Atlikus mokėjimo operaciją, elektroninis kortelių skaitytuvas išduoda apmokėjimo kvitą, kuris gali būti pateiktas kaip atsiskaitymą patvirtinantis dokumentas.