Leidimo įrengti išorinę reklamą išdavimas ir išorinės reklamos projekto derinimas

Leidimas įrengti išorinę reklamą (toliau – leidimas) suteikia teisę Kauno miesto savivaldybės teritorijoje leidimo turėtojui leidimo galiojimo laikotarpiu leidime nurodytoje vietoje įrengti specialią išorinės reklamos pateikimo priemonę ir ant jos skleisti reklamą arba skleisti reklamą ant pritaikytos išorinės reklamos pateikimo priemonės. Už leidimo išdavimą Savivaldybės tarybos nustatyta tvarka imama vietinė rinkliava. Leidimai išduodami laikotarpiui iki 10 metų.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo (dokumentai teikiami elektroninėmis priemonėmis arba  pateikiamos tų dokumentų skaitmeninės kopijos laikmenose)

Reklaminės veiklos subjektas (ar jo įgaliotas asmuo) norėdamas gauti Leidimą Kauno miesto savivaldybės administracijai per Savivaldybės elektronines paslaugas arba tiesiogiai turi pateikti:

NAUJAI IŠORINEI REKLAMAI ĮRENGTI

  1. nustatytos formos PARAIŠKĄ;
  2. dokumentus, patvirtinančius žemės, statinių, įrenginių ar kitų objektų, ant kurių įrengiama išorinė reklama, nuosavybės teise ar kitais teisėtais pagrindais valdančio asmens (toliau – savininkas) sutikimą, išskyrus atvejus, kai pareiškėjas pats yra šių objektų savininkas;
  3. išorinės reklamos įrengimo projektą (PROJEKTO PAVYZDYS);
  4. jei išorinę reklamą numatoma įrengti ant stulpų, lynų ar kitokių konstrukcijų, esančių virš gatvių, – šiuos objektus eksploatuojančių subjektų raštišką sutikimą;
  5. jei išorinę reklamą numatoma įrengti kultūros paveldo objektuose, jų teritorijose bei apsaugos zonose, – Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Kauno teritorinio padalinio raštišką suderinimą;
  6. jei išorinę reklamą numatoma įrengti saugomose teritorijose, – saugomų teritorijų direkcijos arba regiono aplinkos apsaugos departamento, kai saugomoje teritorijoje nėra įsteigtos saugomų teritorijų direkcijos, raštišką suderinimą.

Pastabos:
1. Tiesiogiai pateikus prašymą kiti dokumentai prie prašymo teikiami skaitmeninėje laikmenoje.
2. Informacija apie reikalingą sumokėti vietinę rinkliavą bus pateikta Jūsų prašyme nurodytu elektroniniu paštu per 5 darbo dienas po projekto suderinimo datos (žr. Apmokėjimo už paslaugą informacija).

LEIDIMO PRATĘSIMUI
Jeigu pasibaigus leidimo galiojimo terminui norite gauti naują leidimą likus ne mažiau kaip 20 darbo dienų iki leidimo galiojimo pabaigos per Savivaldybės elektronines paslaugas arba tiesiogiai turite pateikti:

  1. nustatytos formos PARAIŠKĄ;
  2. jeigu projekto galiojimas nepasibaigęs: dokumentus, patvirtinančius žemės, statinių, įrenginių ar kitų objektų, ant kurių įrengta išorinė reklama savininko (bendraturčių) ar teisėto naudotojo (naudotojų) raštišką sutikimą, jeigu jie pasikeitė;
  3. jeigu projekto galiojimas pasibaigęs: objekto, ant kurio įrengta reklama, esamos padėties spalvotą nuotrauką, perkeltą ant A4 formato popieriaus lapo (po nuotrauka turi būti parašytas leidimo turėtojas, išorinės reklamos adresas ir palikta vieta antspaudui).

Pastabos:
1. Tiesiogiai pateikus prašymą nuotrauka ir kiti dokumentai prie prašymo teikiami skaitmeninėje laikmenoje.
2. Informacija apie reikalingą sumokėti vietinę rinkliavą bus pateikta Jūsų prašyme nurodytu elektroniniu paštu per 5 darbo dienas po prašymo registravimo datos (jeigu projekto galiojimas nepasibaigęs) arba per 5 darbo dienas po projekto suderinimo datos (jeigu projekto galiojimas pasibaigęs) (žr. Apmokėjimo už paslaugą informacija).

Dokumentų nagrinėjimo tvarka:
1. Dokumentų patikrinimas, išorinės reklamos projekto derinimas (Dokumentų skyrius ir Miesto planavimo ir architektūros skyriai, 10 d. d.). Suderinti projektai registruojami Reklamos projektų registre.

Pastaba. Apie nesuderintą išorinės reklamos projektą pareiškėjas informuojamas raštu (paštu).

2. Vietinės rinkliavos sumokėjimo patikrinimas, leidimo parengimas (Klientų aptarnavimo skyriaus Licencijų ir leidimų poskyris, 10 d. d.).

Duomenys apie leidimų įrengti išorinę reklamą išdavimą skelbiami viešai VĮ Registrų centro Licencijų informacinėje sistemoje (LIS). Leidimo popierinis dokumentas neišduodamas.

Prašymai priimami Kauno miesto savivaldybės administracijos (Laisvės al. 96) Interesantų priimamojo 8 darbo vietoje (dokumentai prie prašymo teikiami skaitmeninėse laikmenose)

Dėl detalesnės informacijos kreiptis telefonais:
– dėl išorinės reklamos projektų derinimo ir spalvinio bei grafinio vaizdo pakeitimo – (8 37) 42 43 92;
– dėl taisyklingo kalbos vartojimo –  (8 37) 20 79 85;
– vietinės rinkliavos klausimais, dėl leidimų išdavimo - (8 37) 20 03 84, (8 37)  42 58 02 (reklamos agentūroms).

Paslaugą galite užsakyti per administracinių ir viešųjų paslaugų portalą "Elektroniniai valdžios vartai"
Elektroninės paslaugos pareiškėjas gali būti tiesioginis paslaugos gavėjas arba paslaugos gavėją atstovauti įgaliotas asmuo. Įgaliojimas asmeniui suteikiamas per elektroninių paslaugų portalą https://www.epaslaugos.lt/portal/ skiltyje „Mano kortelė“ pasirinkus nuorodą „Sukurti naują įgaliojimą“.

Atnaujinimo data: 2019-08-12
Paslaugos gavėjas: Fiziniai ir Juridiniai asmenys
Suteikimo trukmė: 20 d. d.
Atsakingi
Padalinys Vadovas Vykdytojas
Klientų aptarnavimo skyrius Rasa Irena Palevičienė,
(8 37) 42 47 85
Danutė Vyšniauskienė,
(8 37) 20 03 84
Sonata Šėlienė,
(8 37) 42 58 02
Dalia Kėvalienė,
(8 37) 20 79 85, +37060496694
Jūratė Baniulienė,
(8 37) 42 43 92
Daiva Kalvaitytė,
(8 37) 42 43 92
Gavėjas: Kauno miesto savivaldybės administracija
Gavėjo bankas: Luminor Bank AB
Sąskaitos numeris: LT14 4010 0510 0360 4664
Įmokos kodas: 535
Aprašymas:

VIETINĖ RINKLIAVA UŽ REKLAMĄ:

Įrengti išorinę reklamą ant ne Savivaldybės objektų (privačiose valdose) – 10 eurų metams už 1 kv. m reklamos ploto.
Įrengti išorinę reklamą ant Savivaldybės objektų:
A, B, C zonose – 116 eurų metams už 1 kv. m reklamos ploto;
D, E, G zonose – 60 eurų metams už 1 kv. m reklamos ploto;
F, H zonose – 30 eurų metams už 1 kv. m reklamos ploto;
Reklamos zonų ribos nurodytos Kauno miesto išorinės vaizdinės reklamos specialiojo plano brėžinyje „IRV reguliavimo ir vystymo miesto atskirose zonose schema"
Įrengti trumpalaikę išorinę reklamą ant trumpalaikio (iki 1 mėnesio) reklaminio įrenginio – 1 euras vienai dienai už 1 kv. m reklamos ploto;

Rinkliava už leidimo išdavimą apskaičiuojama pagal formulę:
R = P x D x L, kur:
R – apskaičiuota rinkliava (eurais);
P – reklamos plotas (kvadratiniais metrais);
D – rinkliavos už leidimo išdavimą dydis, kai įrengiamas 1 kv. m reklamos ploto (eurais);
L – leidimo galiojimo terminas (metai, dienos – trumpalaikei reklamai).

Jeigu reklaminio įrenginio vienos plokštumos reklamos plotas yra 18 kv. m ar didesnis, rinkliavos už antrosios šio įrenginio pusės reklamos plotą dydis mažinamas 40 procentų (privačioje valdoje netaikoma).
Apskaičiuota rinkliava už leidimo išdavimą yra apvalinama ir mokama eurais be centų, kai rinkliavos dydis yra lygus arba didesnis kaip 10 eurų. Kai rinkliavos dydis yra ne didesnis kaip 10 eurų, rinkliava mokama eurais su centais vieno skaitmens po kablelio tikslumu.
Leidimai įrengti išorinę reklamą ant Savivaldybės objektų išduodami 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ir 10 metų laikotarpiui, išskyrus trumpalaikę išorinę reklamą. Leidimai įrengti išorinę reklamą ne ant Savivaldybės objektų išduodami pageidaujamam išorinės reklamos skleidimo laikotarpiui, kuris negali būti ilgesnis kaip 10 metų.