Leidimo įrengti išorinę reklamą išdavimas (nauja savitarnos sistema)

Paslauga užsakoma per leidimų įrengti išorinę reklamą paraiškų pateikimo sistemą jungiantis fizinio asmens vardu per Elektroninės valdžios vartus: SAVITARNA. Prisijungus prie sistemos pirmiausia pasirenkamas atstovaujamas juridinis ar fizinis asmuo. Nepasirinkus atstovaujamo asmens leidimas įrengti išorinę reklamą bus išduotas ar pateiktas motyvuotas atsisakymas išduoti leidimą prašymą pateikusiam fiziniam asmeniui.

 

Prisijungimo prie išorinės reklamos paraiškų pateikimo sistemos instrukcija

 

Leidimas įrengti išorinę reklamą (toliau – leidimas) – suteikia teisę leidimo turėtojui leidimo galiojimo laikotarpiu leidime nurodytoje (-ose) vietoje (-ose) įrengti specialią (-ias) išorinės reklamos pateikimo priemonę (-es) ir ant jos (-jų) skleisti reklamą arba skleisti reklamą ant pritaikytos (-ų) išorinės reklamos pateikimo priemonės (-ių). Leidimas išduodamas per Licencijų informacinę sistemą. Už leidimo išdavimą Savivaldybės tarybos nustatyta tvarka imama vietinė rinkliava (toliau – rinkliava).

Išorinė reklama – reklama, kurios įvairios specialios (stendai, skydai, stulpai, vitrinos ir pan.) ir pritaikytos (pastatų sienos, langai, durys, stogai, laikinieji statiniai, transporto priemonės, oro balionai ir pan.) pateikimo priemonės yra ne patalpose.

Iškaba – ant ar prie reklamos davėjo buveinės pastato arba reklamos davėjo prekybos ar paslaugų teikimo vietoje ar prie jos įrengiama speciali išorinės reklamos pateikimo priemonė, ant kurios ar kurioje pateikiama informacija: reklamos davėjo pavadinimas ir (arba) reklamos davėjo prekybos ar paslaugų teikimo vietos pavadinimas (parduotuvė, viešbutis, kirpykla ir kt.), ir (arba) parduodamų prekių ar teikiamų paslaugų pavadinimas (avalynė, automobilių remontas ir kt.). Iškaba taip pat laikoma tokios informacijos pateikimo vieta ant reklamos davėjo buveinės arba prekybos ar paslaugų teikimo vietos pastato sienos, langų ar durų. Be nurodytos informacijos, iškaboje gali būti pateikiami prekių ženklas, logotipas, emblema, darbo laikas, reklamos davėjo vardas, pavardė.

Iškaboje gali būti nurodoma kita informacija, jei teisės aktai įpareigoja skelbti šią informaciją iškaboje.

Nuoroda – speciali reklamos pateikimo priemonė, kurioje nurodomas registruotas  reklamos davėjo pavadinimas (vardas, pavardė)  ir (ar) pagrindinė veikla, ir (ar) adresas, ir (ar) kelio kryptis ir kurios įrengimo vieta turi tiesioginį ryšį su reklamos davėjo veiklos vieta. Nuoroda gali būti įrengiama tik prie įvažos į teritoriją, kurioje įsikūrę reklamos davėjai, ir tik pagal patvirtintą tipinį nuorodos projektą – tai yra šviesiai pilkos spalvos (RAL 9006) kelių plokštumų įrenginys, kuris turi vieną plačią atramą, arba vienos plokštumos ir spalvos pilonas. Plokštumos spalva turi būti tokia pati kaip ir viso įrenginio – nepriklausomai nuo reklamuojamo objekto firminių spalvų. Teksto išdėstymas visose plokštumose turi būti vienodas. Nuoroda įrengiama tik pagal kompleksinį projektą.

Trumpalaikė išorinė reklama – išorinė reklama, kurios skleidimo trukmė yra ne daugiau kaip vienas mėnuo.

LEIDIMO GALIOJIMO TERMINAS (kai reklama atitinka teisės aktų reikalavimus ir sumokėta nustatyta rinkliava)

Leidimai įrengti iškabas (privačiose valdose)  išduodami pageidaujamam išorinės reklamos skleidimo laikotarpiui, kuris negali būti ilgesnis kaip 10 metų.

Leidimai įrengti trumpalaikę išorinę reklamą (specialiai tam skirtose vietose) išduodami pageidaujamam išorinės reklamos skleidimo laikotarpiui, kuris negali būti ilgesnis kaip vienas mėnuo.

Leidimai įrengti išorinę reklamą, išskyrus iškabas ir trumpalaikę išorinę reklamą išduodami vienų metų laikotarpiui.

Dokumentai teikiami elektroninėmis priemonėmis per Savivaldybės elektronines paslaugas arba  pateikiamos tų dokumentų skaitmeninės kopijos laikmenose.

REKLAMINĖS VEIKLOS SUBJEKTAS (AR JO ĮGALIOTAS ASMUO), NORĖDAMAS GAUTI LEIDIMĄ, TURI PATEIKTI:

I. NAUJAI IŠORINEI REKLAMAI ĮRENGTI:

 1. pilnai užpildytą nustatytos formos PARAIŠKĄ;
 2. dokumentus, patvirtinančius žemės, statinių, įrenginių ar kitų objektų, ant kurių įrengiama išorinė reklama, nuosavybės teise ar kitais teisėtais pagrindais valdančio asmens (toliau – savininkas) sutikimą, išskyrus atvejus, kai pareiškėjas pats yra šių objektų savininkas; Reklamos įstatymo 12 straipsnio 1 dalies 4 punkte nurodytus dokumentus, kai išorinė reklama įrengiama ant bendrojo naudojimo objektų; dokumentus, patvirtinančius tiesioginį ryšį tarp reklamos davėjo veiklos vietos ir nuorodos įrengimo vietos (kai rengiamas nuorodos projektas);
 3. išorinės reklamos įrengimo projektą (PROJEKTO PAVYZDYS);
 4. stulpų, lynų ar kitokių konstrukcijų, esančių virš gatvių eksploatuojančių subjektų raštišką sutikimą, jei išorinę reklamą numatoma įrengti ant šių objektų;
 5. Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Kauno teritorinio padalinio raštišką suderinimą, jei išorinę reklamą numatoma įrengti kultūros paveldo objektuose, jų teritorijose bei apsaugos zonose;
 6. Savivaldybės administracijos Aplinkos apsaugos skyriaus kraštovaizdžio specialisto raštišką suderinimą, jei išorinę reklamą numatoma įrengti žaliojoje juostoje, esančioje tarp šaligatvio ir važiuojamosios dalies, centrinėje skiriamojoje žaliojoje juostoje (t. y. žaliojoje juostoje, esančioje tarp skirtingų judėjimo krypčių važiuojamųjų dalių) ir sankryžų žaliosiose salose, žieduose;
 7. saugomų teritorijų direkcijos arba regiono aplinkos apsaugos departamento, kai saugomoje teritorijoje nėra įsteigtos saugomų teritorijų direkcijos, raštišką suderinimą, jei išorinę reklamą numatoma įrengti saugomose teritorijose.

Pastabos:
1. Tiesiogiai pateikus paraišką kiti dokumentai prie paraiškos teikiami skaitmeninėje laikmenoje.
2. Informacija apie reikalingą sumokėti vietinę rinkliavą yra pateikiama Jūsų paraiškoje nurodytu elektroniniu paštu per 5 darbo dienas po
pritarimo leidimo išdavimui (žr. Apmokėjimo už paslaugą informacija).

II. LEIDIMO GALIOJIMUI PASIBAIGUS, NORINT GAUTI NAUJĄ LEIDIMĄ:

 1. pilnai užpildytą nustatytos formos PARAIŠKĄ, kurioje nurodyta turimo leidimo numeris ir išdavimo data;
 2. dokumentus, kurie turi būti pateikti naujai išorinei reklamai įrengti (žr. I dalies 2, 4, 5, 6, 7 punktus), išskyrus atvejus, kai jie jau buvo pateikti turimam leidimui gauti;
 3. objekto, ant kurio įrengta reklama, esamos padėties spalvotą nuotrauką, perkeltą ant A4 formato popieriaus lapo (po nuotrauka turi būti parašytas leidimo turėtojas, išorinės reklamos adresas ir palikta vieta spaudui).

Pastabos:
1. Paraiška ir kiti dokumentai teikiami ne anksčiau nei prieš 40 darbo dienų ir ne vėliau kaip prieš 20 darbo dienų iki leidimo galiojimo termino pabaigos.
2. Tiesiogiai pateikus paraišką nuotrauka ir kiti dokumentai prie paraiškos teikiami skaitmeninėje laikmenoje.
3. Informacija apie reikalingą sumokėti vietinę rinkliavą (jeigu yra pritarimas leidimo išdavimui) bus pateikta Jūsų paraiškoje nurodytu elektroniniu paštu per 5 darbo dienas (žr. Apmokėjimo už paslaugą informacija).

III. TURINIO IR VAIZDO PAKEITIMUI (turint galiojantį leidimą):

Laisvos formos prašymą, kuriame nurodomas turimo leidimo numeris, jo išdavimo data, ir pateikiamas išorinės reklamos, išskyrus trumpalaikę išorinę reklamą, spalvinis bei grafinis vaizdas (įskaitant vaizdo nuotraukas ir fotomontažus). Tekstas turi būti aiškiai įskaitomas, t. y. raidės ir skaitmenys ne mažesni kaip 0,5 cm dydžio.

Pastaba. Prašymas teikiamas per atstumą, elektroninėmis priemonėmis ar tiesiogiai.

IV. PAPILDOMA INFORMACIJA:

 1. Paraiškos ir dokumentų skaitmeninės kopijos laikmenose priimamos Kauno miesto savivaldybės administracijos (Laisvės al. 94) Interesantų priimamojo 2-ojoje darbo vietoje.
 2. Informacija apie išorinės reklamos projektus skelbiama  http://www.kaunas.lt/reklamos-registras/
 3. Duomenys apie leidimų įrengti išorinę reklamą išdavimą skelbiami viešai VĮ Registrų centro Licencijų informacinėje sistemoje (LIS). Leidimo popierinis dokumentas neišduodamas.
 4. Apie nepritarimą leidimo išdavimui pareiškėjas informuojamas raštu (paštu).

Dėl detalesnės informacijos kreiptis:
– dėl išorinės reklamos projektų derinimo ir spalvinio bei grafinio vaizdo pakeitimo – (8 37) 42 43 92;
– dėl atitikimo lietuvių kalbos normoms –  (8 37) 20 79 85;
– vietinės rinkliavos klausimais, dėl leidimų išdavimo - (8 37)  20 03 84.

 

Paslaugą galite užsakyti ir per administracinių ir viešųjų paslaugų portalą "Elektroniniai valdžios vartai"
Elektroninės paslaugos pareiškėjas gali būti tiesioginis paslaugos gavėjas arba paslaugos gavėją atstovauti įgaliotas asmuo. Įgaliojimas asmeniui suteikiamas per elektroninių paslaugų portalą https://www.epaslaugos.lt/portal/ skiltyje „Mano kortelė“ pasirinkus nuorodą „Sukurti naują įgaliojimą“.

Atnaujinimo data: 2023-11-29
Paslaugos gavėjas: Fiziniai ir Juridiniai asmenys
Suteikimo trukmė: 20 d. d.
Atsakingi
Padalinys Vadovas Vykdytojas
Licencijų, leidimų ir paslaugų skyrius Sonata Šėlienė,
(8 37) 42 58 02
Dalia Kėvalienė,
(8 37) 20 79 85
Jūratė Baniulienė,
(8 37) 42 43 92
Daiva Kalvaitytė,
(8 37) 42 43 92
Violeta Prokopienė,
(8 37) 42 56 57
Rūta Jankauskienė,
(8 37) 20 03 84
Gavėjas: Kauno miesto savivaldybės administracija
Gavėjo bankas: Luminor Bank AB
Sąskaitos numeris: LT14 4010 0510 0360 4664
Įmokos kodas: 535
Aprašymas:

VIETINĖ RINKLIAVA UŽ REKLAMĄ:

Vietinės rinkliavos už leidimo išdavimą dydžiai:

 1. įrengti ant Kauno miesto savivaldybei nuosavybės teise priklausančių ar valdytojo teise valdomų objektų arba valstybinėje žemėje, kurioje nesuformuoti žemės sklypai, pritarus Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos teritoriniam skyriui (toliau – Savivaldybės objektai) šiuos reklaminius įrenginius:

1.1. iškabas – 100 eurų metams už 1 kv. m reklamos ploto;

1.2. nuorodas:

1.2.1. reprezentacinėje zonoje – 116 eurų metams už 1 kv. m reklamos ploto;

1.2.2. kitose vietose – 60 eurų metams už 1 kv. m reklamos ploto;

1.3. kitus reklaminius įrenginius – didžiausia viešajame konkurse pasiūlyta suma metams;

1.4. trumpalaikę išorinę reklamą ant trumpalaikio (iki 1 mėnesio) reklaminio įrenginio – 1 euras 1 dienai už 1 kv. m reklamos ploto;

 1. ne ant Savivaldybės objektų:

2.1. įrengti komercinės reklamos įrenginius:

2.1.1. reprezentacinėje zonoje – 116 eurų metams už 1 kv. m reklamos ploto;

2.1.2. kitose vietose – 30 eurų metams už 1 kv. m reklamos ploto;

2.2. įrengti kitus įrenginius – 10 eurų metams už 1 kv. m reklamos ploto.

 

Reprezentacinė zona – Laisvės al., Vilniaus g., Gedimino g., A. Mickevičiaus g., S. Daukanto g., Maironio g., Vasario 16-osios g., L. Sapiegos g., I. Kanto g., Kęstučio g., K. Donelaičio g., E. Ožeškienės g., Birštono g., Gimnazijos g., Šauklių g., Šv. Gertrūdos g., Jonavos g. (teritorija iki Jonavos g. 40), Karaliaus Mindaugo pr., Rotušės a., Steigiamojo Seimo a., Vienybės a., Nepriklausomybės a., Vytauto pr., M. K. Čiurlionio g. (teritorija iki sankryžos su Girstupio g.), Parodos g., Prietilčio g., A. Jakšto g., Kaunakiemio g. ir  V. Putvinskio g.

Komercinės reklamos įrenginys – reklamos pateikimo priemonė, ant kurios skleidžiama reklama, nesusijusi su pastate ar teritorijoje, ant kurio ar kurioje yra įrengta reklamos pateikimo priemonė, vykdoma veikla.

Rinkliava už leidimo išdavimą apskaičiuojama pagal formulę:

R = PxDx KxL, kur:

R – apskaičiuota rinkliava (eurais);

P – reklamos plotas (kvadratiniais metrais);

D – rinkliavos už leidimo išdavimą dydis, kai įrengiamas 1 kv. m reklamos ploto (eurais);

K – koeficientas;

L – leidimo galiojimo terminas.

Koeficientas:

 • plokštuminė vieno vaizdo reklama – 1;
 • kintamojo vaizdo reklama (mechaninė ar elektroninė specialiai įrengtuose ekranuose) – 1,5.

Apskaičiuota rinkliava už leidimo išdavimą yra apvalinama ir mokama eurais be centų, kai rinkliavos dydis yra lygus arba didesnis kaip 10 eurų. Kai rinkliavos dydis yra ne didesnis kaip 10 eurų, rinkliava mokama eurais su centais vieno skaitmens po kablelio tikslumu.

Įvertinkite šią paslaugą
Vertinimas: 5.00/5. Vertino: 1.
Prašome palaukti...

Šioje svetainėje naudojami mūsų ir trečiųjų šalių slapukai. Jūsų sutikimas nereikalingas dėl būtinųjų slapukų, kurie padeda mums valdyti interneto svetainę ir užtikrinti jos apsaugą, naudojimo. Norėdami naudoti statistikos, analitikos ir rinkodaros slapukus, turime gauti jūsų sutikimą. Šiuos slapukus naudojame siekdami tobulinti svetainę, užtikrinti patogesnį naudojimąsi ja bei pasiūlyti jums aktualų turinį ir paslaugas. Juos galite pakeisti skiltyje „Parinktys“ arba sutikti visų slapukų naudojimu paspaudę mygtuką „Sutikti su visais“. Savo sutikimą bet kada galėsite atšaukti pakeisdami interneto naršyklės nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus. Daugiau informacijos rasite: „Slapukų politika“.