Savivaldybės nekilnojamojo turto pardavimas viešo aukciono būdu

Kauno miesto savivaldybės nekilnojamojo turto pardavimas viešo aukciono būdu.
Viešame aukcione gali dalyvauti neribotas potencialių pirkėjų skaičius.
Viešame aukcione parduodami tik tie Kauno miesto savivaldybei nuosavybės teise priklausantys statiniai, patalpos ar jų dalys, kiti nekilnojamieji daiktai ir jiems priskirti žemės sklypai (jei žemės sklypas parduodamas kartu su nekilnojamuoju turtu ir yra suformuotas), kurie įtraukti į Kauno miesto savivaldybės tarybos patvirtintą Viešame aukcione parduodamo Kauno miesto savivaldybės nekilnojamojo turto ir kitų nekilnojamųjų daiktų sąrašą. Nekilnojamojo turto pardavimo skelbimas talpinamas vietos spaudoje ir Kauno miesto savivaldybės tinklapyje www.kaunas.lt, piktogramoje „Verslas ir finansai“, skiltyje „Privatizuojami objektai.
Nekilnojamojo turto pardavimo viešo aukcionai vykdomi tiesiogiai arba informacinių technologijų priemonėmis (toliau – elektroninis aukcionas) interneto svetainėje www.evarzytinės.lt.
Aukciono vykdymo būdas nurodamas parduodamo nekilnojamojo turto viešo aukciono sąlygose.
Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo:
Kiekvienas potencialus pirkėjas, norintis dalyvauti Kauno miesto savivaldybės nekilnojamojo turto viešame aukcione, turi pervesti nustatytą aukciono dalyvio registracijos mokestį ir garantinį įnašą į Kauno miesto savivaldybės administracijos sąskaitą aukciono sąlygose nustatyta tvarka ir terminais.
Viešame aukcione ketinantys dalyvauti asmenys aukciono sąlygose nurodytoje vietoje ir nurodytu laiku pateikia asmens tapatybės patvirtinimo dokumentą ir kitus dokumentus bei informaciją.
Asmuo, pageidaujantis dalyvauti elektroniniame aukcione, turi registruotis į jį skelbime apie rengiamą elektroninį aukcioną nurodytu registravimo laiku, užpildyti visus asmens kontaktinius duomenis, kurie yra pažymėti privalomi ir pateikti dokumentų skaitmenines kopijas, patvirtindami, kad laimėję aukcioną pateiks šių dokumentų originalus arba kopijas, patvirtintas teisės aktų nustatyta tvarka.
Juridiniai asmenys, taip pat juridinio asmens statuso neturintys subjektai, jų filialai ar atstovybės privalo pateikti:
1. prašymą įregistruoti aukciono dalyviu. Asmenų registravimas į elektroninį aukcioną vykdomas asmeniui prisijungiant interneto svetainėje www.evarzytines.lt ir patvirtinant savo tapatybę svetainėje siūlomais asmens tapatybės nustatymo būdais;
2. registracijos pažymėjimo arba Juridinių asmenų registro išrašo patvirtintą kopiją;
3. įstatų arba nuostatų patvirtintą kopiją;
4. kompetentingo valdymo organo sprendimo dėl dalyvavimo aukcione ir nekilnojamojo turto ir jam priskirto žemės sklypo (jeigu žemės sklypas yra parduodamas kartu su nekilnojamuoju turtu) ar kitų nekilnojamųjų daiktų įsigijimo, jeigu pagal asmens steigimo dokumentus ar teisės aktus sprendimą turi priimti valdymo organas, patvirtintą kopiją;
5. atstovo įgaliojimų patvirtinimo dokumentų patvirtintas kopijas;
6. sandorio dėl ketinimo įsigyti bendrosios nuosavybės teise arba jungtinės veiklos sutarties patvirtintas kopijas, jeigu aukcione ketina dalyvauti keli asmenys (asmenų grupė);
7. kitus aukciono sąlygose nurodytus dokumentus.
Fiziniai asmenys turi pateikti 1, 6 ir 7 punktuose nurodytus dokumentus (informaciją).
Kauno miesto savivaldybės administracijos rekvizitai (pervedant registracijos mokestį ir garantinį įnašą arba įmoką už dokumentų rinkinį ir pradinį įnašą): Kauno miesto savivaldybės administracija (įmonės k. 188764867), sąskaitos Nr. LT60 4010 0425 0008 0309, Luminor Bank AB.
Administracinės paslaugos teikėjas:
Nekilnojamojo turto skyriaus Disponavimo turtu ir žemės sklypų valdymo poskyrio vyriausiosios specialistės: Erika Januškevičiūtė tel. (8 37) 42 37 01; Ingrida Juškevičienė (8 37) 42 37 01 (310 kab., J. Gruodžio g. 9, Kaune); specialistai: Diana Kudirkaitė (8 37) 20 38 61; Arnas Stačiokaitis (8 37) 20 38 61 (103 kab., J. Gruodžio g. 9, Kaune).

Atnaujinimo data: 2019-07-25
Paslaugos gavėjas: Fiziniai ir Juridiniai asmenys
Suteikimo trukmė: 60 d. d.
Atsakingi
Padalinys Vadovas Vykdytojas
Nekilnojamojo turto skyrius Olga Ridzevičienė,
(8 37) 42 26 20
Ingrida Juškevičienė,
(8 37) 42 37 01
Gavėjas: Kauno miesto savivaldybės administracija (kodas 188764867)
Gavėjo bankas: Luminor Bank AS
Sąskaitos numeris: LT60 4010 0425 0008 0309
Aprašymas:

Kiekvienu atveju nustatomas dalyvavimo viešame aukcione registracijos mokestis ar įmoka, atitinkanti privatizavimo dokumentų rinkinio pardavimo kainą, kuri aukciono dalyvis sumoka nurodyta tvarka ir nustatytu laiku.

Vieno aukciono žiūrovo bilieto kaina – 3 Eur.