Licencijų verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais galiojimo PANAIKINIMAS

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti įmonė
Juridinis asmuo ar užsienio juridinio asmens filialas (toliau - įmonė), norintis, kad būtų panaikintas licencijos galiojimas, pateikia paraišką panaikinti licencijos galiojimą. Įmonė privalo grąžinti licencijos originalą ją išdavusiai institucijai per 5 darbo dienas po  licencijos galiojimo panaikinimo.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)
Pakanka informacijos ir dokumentų, kuriuos privalo pateikti įmonė.

Licencijų, leidimų ir paslaugų skyrius per 5 dienas panaikina licencijos galiojimą ir praneša įmonei apie licencijos galiojimo panaikinimą registruotu laišku arba elektroninėmis priemonėmis, jeigu paraiškoje ar pranešime nurodytas elektroninio pašto adresas.

Prašymai priimami Interesantų priimamojo 3-iojoje darbo vietoje

Dėl detalesnės informacijos kreiptis telefonu (8 37) 42 50 40.

Atnaujinimo data: 2020-02-13
Paslaugos gavėjas: Juridinis asmuo
Suteikimo trukmė: 5 d. d.
Atsakingi
Padalinys Vadovas Vykdytojas
Licencijų, leidimų ir paslaugų skyrius Sonata Šėlienė,
(8 37) 42 58 02
Rasa Marija Pilvinienė,
(8 37) 42 50 40