Leidimų (jų dublikatų) prekiauti (teikti paslaugas) nuo (iš) laikinųjų įrenginių išdavimas

Klientų aptarnavimo skyrius (toliau - Skyrius) išduoda leidimus prekiauti (teikti paslaugas) nuo (iš) laikinųjų įrenginių.

P A S T A B A: Leidimas išduodamas laikotarpiui nuo vienos dienos iki einamų metų pabaigos, priklausomai nuo pateiktų dokumentų galiojimo termino. Prašymai išduoti leidimą kitiems kalendoriniams metamspriimami ir leidimai išduodami nuo einamųjų metų gruodžio 1 d. 8 val. arba pirmą darbo dieną po gruodžio 1 d. nuo 8 val.
Prašymai išduoti leidimą prekiauti laisvose prekybos vietose prie kapinių spalio 26 d. – lapkričio 3 d. priimami ir leidimai išduodami tik nuo einamųjų metų spalio 26 d. 8 val.  arba pirmą darbo dieną po spalio 26 d. nuo 8 val.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo
Asmuo, norintis gauti leidimą prekiauti (teikti paslaugas) iš (nuo) laikinųjų prekybos įrenginių (prie prekybos įrenginio priskiriama ir prekių ekspozicija šalia stacionaraus prekybos pastato), Skyriui tiesiogiai,  paštu ar naudodamasis Savivaldybės elektroninių paslaugų sistema pateikia:
1. prašymą, kuriame nurodoma: juridinio asmens – pavadinimas, buveinė, kodas, atsakingo asmens vardas, pavardė, telefonas, elektroninio pašto (jei pareiškėjas jį turi) adresas; fizinio asmens – vardas, pavardė, adresas, asmens kodas, telefonas, elektroninio pašto (jei pareiškėjas jį turi) adresas; prekybos (paslaugų teikimo) vieta; plotas (kv. m); prekių (paslaugų) asortimentas; darbo laikas; prekybos (paslaugų teikimo) laikotarpis ir pridedami dokumentai;
2. fizinis asmuo, pageidaujantis prekiauti tik nuosavybės teise arba nuomos (panaudos) sutarties pagrindu valdomame žemės sklype išauginta žemės ūkio produkcija – dokumento, patvirtinančio teisę į turimą žemę, kopiją, jeigu jis yra tos žemės savininkas, arba sutartinius santykius įteisinančio dokumento kopiją, jeigu jis naudojasi ne jam nuosavybės teise priklausančiu žemės sklypu;
3. vietinės rinkliavos sumokėjimą patvirtinančio dokumento originalą ir (ar) jo kopiją. Jei pareiškėjui, pateikusiam prašymą išduoti leidimą, gali būti taikomos vietinės rinkliavos lengvatos, pateikiami tai įrodantys dokumentai (pensininko ar neįgaliojo pažymėjimo kopija).

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)
Skyrius, gavęs pareiškėjo prašymą išduoti leidimą, patikrina, ar pareiškėjas turi galiojantį prekybos (paslaugos teikimo) vietos planą (schemą).
Už Kauno miesto savivaldybės teikiamas paslaugas asmenys, turintys mokėjimo korteles, gali sumokėti naudodamiesi elektroniniais kortelių skaitytuvais, įrengtais Klientų aptarnavimo skyriaus Asmenų aptarnavimo poskyryje. Atlikus mokėjimo operaciją, elektroninis kortelių skaitytuvas išduoda apmokėjimo kvitą, kuris gali būti pateiktas kaip atsiskaitymą patvirtinantis dokumentas.

Leidimų prekiauti (teikti paslaugas) Kauno viešosiose vietose (nuo laikinųjų prekybos įrenginių) sąrašas

Interesantų aptarnavimo vietų kontaktai ir aptarnaujami padaliniai

Atnaujinimo data: 2019-06-26
Paslaugos gavėjas: Fiziniai ir Juridiniai asmenys
Suteikimo trukmė: 5 d. d.
Atsakingi
Padalinys Vadovas Vykdytojas
Klientų aptarnavimo skyrius Rasa Irena Palevičienė,
(8 37) 42 47 85
Violeta Prokopienė,
(8 37) 42 56 57
Gavėjas: Kauno miesto savivaldybės administracija
Gavėjo bankas: Luminor Bank AS
Sąskaitos numeris: LT14 4010 0510 0360 4664
Įmokos kodas: 534
Aprašymas:

Prekybai nuo (iš) laikinųjų įrenginių (už 3 kv. m) taikomas vienos dienos 1,5 euro tarifas (už papildomą 1 kv. m – 1 euras);
Rinkliava už leidimo išdavimą DIENOS tarifu apskaičiuojama taip:
R = T x L, kur:
R - apskaičiuota rinkliava (eurais);
T - rinkliavos tarifas (eurais);
L - terminas, kuriam išduodamas leidimas (dienų skaičius).

Apskaičiuota rinkliava už leidimo išdavimą yra apvalinama ir mokama eurais be centų, kai vietinės rinkliavos dydis yra lygus arba didesnis kaip 10 eurų. Kai vietinės rinkliavos dydis yra ne didesnis kaip 10 eurų, vietinė rinkliava mokama eurais su centais, vieno skaitmens po kablelio tikslumu.

Už leidimo prekiauti prie kapinių spalio 3 d.–lapkričio 3 d. išdavimą nustatoma vienkartinė 90 eurų rinkliava. Jeigu iki spalio 25 d. (imtinai) nepateikti prašymai prekiauti laisvose prekybos vietose prie kapinių, už leidimo prekiauti spalio 26 d. – lapkričio 3 d. išdavimą nustatoma vienkartinė 27 eurų rinkliava.

Už Kauno miesto savivaldybės teikiamas paslaugas asmenys, turintys mokėjimo korteles, gali sumokėti naudodamiesi elektroniniais kortelių skaitytuvais, įrengtais Klientų aptarnavimo skyriaus Asmenų aptarnavimo poskyryje. Atlikus mokėjimo operaciją, elektroninis kortelių skaitytuvas išduoda apmokėjimo kvitą, kuris gali būti pateiktas kaip atsiskaitymą patvirtinantis dokumentas.