Infrastruktūros plėtros iniciatoriaus pasiūlymas dėl Savivaldybės infrastruktūros plėtros ir įmokos nustatymo

Informuojame, kad 2021-01-01 įsigaliojo Lietuvos Respublikos savivaldybių infrastruktūros plėtros įstatymas Nr. XIII-2895 (toliau – SIPĮ). SIPĮ reglamentuoja savivaldybės infrastruktūros plėtrą ir jos planavimą, įgyvendinimą, finansavimą ir nustato savivaldybės infrastruktūros plėtroje dalyvaujančių asmenų teises ir pareigas.

Infrastruktūros plėtros iniciatoriai, siekdami suprojektuoti, įrengti ir (ar) pastatyti kompleksinio ir (ar) specialiojo teritorijų planavimo dokumentuose suplanuotą savivaldybės infrastruktūrą ar atskirus šios infrastruktūros elementus, inicijuoja savivaldybės infrastruktūros plėtrą, pateikdami raštu pasiūlymą savivaldybės infrastruktūros plėtros organizatoriui Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriui.

Savivaldybės infrastruktūros plėtros iniciatorius – Lietuvos Respublikos ar užsienio valstybės fizinis ar juridinis asmuo, kita organizacija ar jų padalinys, inicijuojantys ir įgyvendinantys savivaldybės infrastruktūros plėtrą savivaldybės teritorijoje pagal savivaldybės infrastruktūros plėtros sutartį.

Savivaldybės infrastruktūros plėtros organizatorius – savivaldybės administracija ar savivaldybės tarybos sprendimu įsteigtas ir (ar) paskirtas viešasis juridinis asmuo, išskyrus viešąsias įstaigas, organizuojantys ir šiame įstatyme nustatytais atvejais įgyvendinantys savivaldybės infrastruktūros plėtrą.

Pasiūlymas Savivaldybės administracijai gali būti teikiamas el.paštu: info@kaunas.lt, arba raštu adresu Laisvės al. 94, Kaunas.

Iniciatoriaus Pasiūlymas nagrinėjimas, kai jis pateikia pridedamoje Pasiūlymo formoje nurodytus dokumentus

Iniciatoriaus pasiūlymas dėl Savivaldybės infrastruktūros plėtros nagrinėjamas 15 darbo dienų nuo iniciatoriaus kreipimosi. Apie pasiūlymo priėmimą ir sutarties sudarymo sąlygas arba apie motyvuotą pasiūlymo atmetimą iniciatorius informuojamas raštu.

Savivaldybės infrastruktūros plėtros sutartis sudaroma, kai planuojama statyti naują ir (ar) rekonstruoti esamą pastatą, kitą inžinerinį statinį, kuris nėra savivaldybės infrastruktūra, ir (ar) esamą inžinerinį statinį rekonstruoti į pastatą, kuriems naudoti reikalinga savivaldybės infrastruktūros plėtra. Savivaldybės infrastruktūros plėtros sutartis turi apimti savivaldybės infrastruktūros, reikalingos planuojamam statyti naujam ir (ar) rekonstruoti esamam pastatui ir (ar) esamam inžineriniam statiniui rekonstruoti į pastatą, projektavimą, įrengimą ir (ar) statybą.

Iniciatorius iki statinių, kuriems reikalinga infrastruktūros plėtra, statybos užbaigimo (jeigu atliekamos atskirų statinių statybos užbaigimo procedūros – iki pirmojo statinio statybos užbaigimo) Statybos įstatymo nustatyta tvarka pastato ar kitų teisės aktų nustatyta tvarka įrengia ir  perduoda savivaldybės infrastruktūros plėtros sutartyje nurodytą infrastruktūrą šioje sutartyje nurodytiems savivaldybės infrastruktūros valdytojams;

Iniciatorius perduoda projektuojamos, pastatytos ir (ar) įrengtos savivaldybės infrastruktūros erdvinius duomenis savivaldybės vyriausiajam inžinieriui aplinkos ministro ir žemės ūkio ministro nustatyta tvarka.

Savivaldybės infrastruktūros plėtros sutartis nesudaroma, kai:

1) savivaldybės infrastruktūros plėtra nesusijusi su konkretaus statytojo (vystytojo) reikmėmis ir ją savo lėšomis įgyvendina savivaldybės infrastruktūros valdytojai;

2) savivaldybės infrastruktūros plėtrą įgyvendina kiti savivaldybės infrastruktūros plėtros iniciatoriai;

3) siekiama įrengti ar pastatyti kompleksinio ir (ar) specialiojo teritorijų planavimo dokumentuose nesuplanuotą savivaldybės infrastruktūrą. Šiuo atveju savivaldybės infrastruktūros plėtros sutartis sudaroma tik po to, kai savivaldybės infrastruktūros plėtros iniciatorius, vadovaudamasis Teritorijų planavimo įstatymo 6 straipsnio 3 dalies nuostatomis, sudaro teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartį, parengia atitinkamą teritorijų planavimo dokumentą ir atitinkama institucija jį patvirtina.

Nesudarant Sutarties su Iniciatoriumi, pasirašomas Iniciatoriaus Įsipareigojimas atlikti darbus pagal suderintą infrastruktūros įrengimo schemą. Iniciatorius įsipareigoja darbus atlikti savo medžiagomis ir priemonėmis. Užbaigus darbus atlikti statybos užbaigimo procedūras ir perduoti statinius pagal perdavimo ir priėmimo aktą Organizatoriui.

Savivaldybės infrastruktūros plėtros įmoka

Savivaldybės infrastruktūros plėtros įmoką (toliau - įmoka) privalo mokėti visi naujai statomo, rekonstruojamo pastato, esamą inžinerinį statinį rekonstruojančio į pastatą ir (ar) kito inžinerinio statinio, kuris nėra savivaldybės infrastruktūra ir jo naudojimui reikalinga savivaldybės infrastruktūra, statytojas (vystytojas), išskyrus SIPĮ 15 straipsnio 2 ir 3 dalyse numatytus atvejus.

Sudarytoje savivaldybės infrastruktūros plėtros sutartyje gali būti nustatoma, kad  įmoka mokama dalimis, kai infrastruktūros plėtros iniciatorius pateikia rašytinį prašymą savivaldybei dėl įmokos mokėjimo dalimis. Savivaldybės infrastruktūros plėtros įmoka dalimis turi būti sumokėta ne vėliau kaip iki statinių statybos užbaigimo dienos (jeigu atliekamos atskirų statinių statybos užbaigimo procedūros – iki pirmojo statinio statybos užbaigimo);

Savivaldybės infrastruktūros plėtros įmoka skirta savivaldybės infrastruktūros projektavimui, statybai ir (ar) įrengimui finansuoti bei žemės paėmimo visuomenės poreikiams finansuoti.

Įmoka apskaičiuojama pagal LR Vyriausybės nutarimu patvirtintą Savivaldybės infrastruktūros plėtros įmokos nustatymo metodiką (2020-12-30 Nr.1475). Mokėtojas prašymą apskaičiuoti įmoką pateikia prieš teikdamas prašymą išduoti statybą leidžiantį dokumentą arba iki statybos darbų pradžios, kai statybą leidžiantis dokumentas neprivalomas.

Pasiūlymai dėl Savivaldybės infrastruktūros plėtros  ir Prašymai dėl įmokos paskaičiavimo priimami info@kaunas.lt, raštu adresu Laisvės al. 94, Kaunas arba Interesantų priimamojo 1 darbo vietoje
Interesantų aptarnavimo vietų kontaktai ir aptarnaujami padaliniai

Dėl detalesnės informacijos kreiptis telefonu: (8 37) 42 43 07

Atnaujinimo data: 2021-02-22
Paslaugos gavėjas: Fiziniai ir Juridiniai asmenys
Suteikimo trukmė: 15 d. d.
Atsakingi
Padalinys Vadovas Vykdytojas
Miesto tvarkymo skyrius Aloyzas Pakalniškis,
(8 37) 42 36 77
Kazimieras Bartlingas,
Įvertinkite šią paslaugą
Nėra vertinimų.
Prašome palaukti...